θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 04, 2015

Αυτή είναι η Βίβλος!Να συντριφθώσι και να παγιδευθώσι και να πιασθώσι.


«Αυτοί (οι εθνικοί) είναι ως βρέφη (κουτάβια) απογεγαλακτισμένα. (Σ' αυτούς) θέλεις ομιλεί, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, διδασκαλίαν  επί διδασκαλίαν, (Ο΄: «θλίψιν επί θλίψιν»), ...
με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, (Ο΄:  ελπίδα επ' ελπίδι»), ολίγον εδώ, ολίγον εκεί,  (Ο΄: ετι μικρον ετι μικρον»), με χείλη ψελλίζοντα   και με άλλην (ψευδή) γλώσσαν (Ο΄: «δια φαυλισμόν χειλέων δια γλώσσης ετέρας»)… Και ο   λόγος του Κυρίου θέλει είσθαι προς αυτούς, ολίγον  εδώ, ολίγον εκεί, διά να περιπατήσωσι και να  προσκόπτωσιν εις τα οπίσω και να συντριφθώσι  και να παγιδευθώσι και να πιασθώσι».


Ησαΐας 28,10-13.