θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, March 25, 2015

Χριστιανισμός-Ελληνισμός κατά τον Περικλή Γιαννόπουλο

 
 
Ελληνική Φυλή δεν σε έσωσε ο Χριστιανισμός, αλλ’ ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΟΥ όπως και αυτός θα σε σώσει εις το Μέλλον.
Και μόνος ΑΥΤΟΣ.
 

Χριστιανισμός-Ελληνισμός κατά τον Περικλή Γιαννόπουλο (1869-1910) πατέρα του πνευματικού κινήματος του ελληνοκεντρισμού και του ελληνικού εθνικισμού.

Ελληνική Φυλή, πάση θυσία πρέπει να μάθεις δια παν ότι σε αφορά ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ελληνική Φυλή, δια να αισθανθείς τον Ελληνισμόν Σου πρέπει να περιορίσεις το Χριστιανικό σου συναίσθημα εις τα λογικά και πραγματικά του όρια.

Όπως στην αρχή της Νέας Σου Θρησκείας, εκατέβασες και καταπίεσες το Συναίσθημα Ελλην, δια ν’ ανυψώσεις το Συναισθημα Χριστιανός, τώρα πλέον που η Χριστιανικότης Σου δεν έχει να πάθει τίποτε, μόνον δε η Ελληνικότης Σου κινδυνεύει πρέπει να κατεβάσεις εις δευτέραν μοίραν το συναίσθημα Χριστιανός και ν’ ανυψώσεις Κυρίαρχον Απόλυτον το Συναίσθημα ΕΛΛΗΝ.

Ντροπή σας Έλληνες, να λέγεσθαι Σεις Χριστιανοί, σαν την Κοινήν αγέλην των Ανθρωποειδών. Σεις πρέπει να λέγεσθε ότι είσθε: Χριστιανοποιοί: ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΤΑΙ.

Εάν δεν μπορείτει να αισθάνεσθε ότι είσθε Έλληνες, παρά μόνον μέσα από το πάπλωμα του Χριστιανισμού Σας τότε ΕΡΡΕΤΩ τέτοιος Ελληνισμός. Διότι τότε ο Ελληνισμός Σας είναι Νεκρός.
...

Όπως εδέχθημεν εμείς τότε τον Χριστιανισμόν, τώρα πρέπει να δεχθή και ο Ελληνοχριστιανισμός, τον Ανασταινόμενον ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ Ελληνισμόν μας.
...
Η μεγαλυτέρα αξία του Χριστιανισμού δι’ Εμάς είναι, ότι μας αποδεικνύει τον Ειδωλολατρισμόν και την Γνησιότητά μας, υπό όλα τα φορέματα.
...
Εδώ δεν θίγεται η Ελληνική Εκκλησία, αλλ’ η ΞΕΝΗ Εβραϊκή Ιδέα. Και κάθε ξένον πρέπει να μας είναι ζήτημα δευτερεύον, εις το βάθος της συνειδήσεώς μας.
...
ΔΙ’ ΟΝΟΜΑ ΤΗ΅ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ, προσέξετε, ω λογομανείς, δημαγωγοί και λαοπλάνοι της Πέννας και όσοι αβάστακτοι επικριταί των Αγνώστων σας Πραγμάτων, μη νομίσετε ότι πρόκειται περί Παραδοξολογιών, Φραγκομιμήσεων, Μουρλονεωτερισμών και πολέμων ανοήτων, ασκόπων, κατά της Ελληνικής Εκκλησίας μας και λυπηθείτε τα χάλια της φυλής και το κατάντημα του Ελληνικού Πνεύματος δια να μη προσθέσετε εις τις τόσες συμφορές ανοήτους θορύβους.

Το εδώ ζήτημα, πρέπει να μείνει εις τον Πάτον της συνειδήσεως του καθενός μας.

Ο Ελληνισμός δεν έχει να πολεμήσει την Εκκλησίαν του, όπως έγινε και γίνεται αναγκαστικώς εις όλα τα Κράτη που θέλουν να προοδεύσουν, δια τον απλούστατον λόγον, ότι δεν έχει να πολεμήσει κατά του Παπά. Ο Έλλην Παπάς δεν έχει, Δόξα το Θεώ, καμμίαν σχέσιν με τον Φραγκόπαπα. Ο Ελληνόπαπας, απαραλλακτότατος και κοινωνικότατος πολίτης είναι υπάλληλος του Κράτους, σαν κάθε άλλον υπάλληλον. Και είναι τόσο λίγο φλάρης ή Αγγλογερμανομουρλόπαπας, ώστε αν ένας ταγματάρχης κι ένας Παπάς ανταλλάξουν τα ρούχα των, αδύνατον να διακριθή ποιος ο Παπάς και ποιος ο Στρατιώτης.

Ο κάθε Έλλην πρέπει να αναλύσει και λύσει με τον Εαυτόν του την σκέψιν του δια το εδώ ζήτημα, χωρίς ανόητες φωνές.

Οι Χριστιανοί είσθε Χαμένοι μεταξύ της αγέλης των θηριωδών Χριστιανικών Λαών.
Ως Έλληνες ξεχωριζόμενοι δυνατόν να σωθείτε.
...
Κοντός Ψαλμός Αλληλούϊα: Πας Παπάς αισθανόμενος ότι είναι Πρώτα Χριστιανός και Δεύτερα Έλλην ΞΟΥΡΑΦΙΣΘΗΤΩ.
...
H μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Τούρκου και του Καλόγερου είναι μόνον ότι ο ένας φορεί μαύρο και ο άλλος κόκκινο Φέσι.

Εάν ο Τούρκος επείραζε τον ΚΑΛΟΓΕΡΟΝ ο Ζυγός θα ήτο αδύνατον να συγκρατηθεί, θα ανετινάσετο τάχιστα εις τον αέρα. Αλλ’ ο Τούρκος μεγαλοφυώς περιποιηθείς τον Καλόγερον, παραχωρήσας εις αυτόν, ότι ποτέ οι Αυτοκράτορες μας χάριν του Εθνικού Σκοπού δεν του επέτρεψαν’ μοιράσας μαζύ του τον Δεσποτισμόν, δια μιας μόνης πράξεως εστερέωνε δι’ αιώνες την Κατάκτησίν του…

Ο Χριστιανισμός ενώ αφ’ ενός εφαίνετο σώζων την Φυλήν και την διέσωζε πράγματι εν μέρει αφ’ ετέρου όμως υπήρξε και είναι και τώρα γενικώς: ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.

Ο Εγκληματίας Καλογερισμός ο πάντοτε εμπνέων την αποθάρρυνσιν εις την φυλήν και υπό τους Αυτοκράτορας, ο φωνάζων και εξηγών όλα ως Τιμωρίαν Θεϊκήν, ο ξεσβερκωμένος ότι επέσαμεν ένεκα των αμαρτιών μας, ήτο ευτυχής να απαλλαχθή του Αυτοκράτορος και να ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ και κατά το μέγα μέρος Πραγματικώς, πραγματοποίησις ονείρου του, που δεν την εφαντάσθη ποτέ του από της Ιδρύσεως του Χριστιανισμού μέχρι της ημέρας της Πτώσεως…

Αυτός είναι ο μοναδικός Λόγος, της εντελώς απιστεύτου και αφαντάστου ΔΟΥΛΕΙΑΣ της φυλής επί τόσους αιώνας. Η ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.