θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 22, 2014

Πέντε από τίς μειοδοτικές πράξεις τού Βενιζέλου.
Έγινε αυτό πού ήθελε ό Βενιζέλος και χάθηκε ό 'Ελληνισμός τής Μ Ασίας.

Σά νά μήν έφτανε ή καταστροφή μας, ό Βενιζέλος προβιβάστηκε σέ ΕΘΝΑΡΧΗ καί ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΘΑΛΑΣΣΩΝ!!! Γιά μεγαλύτερη άναγνώριση τών «ύπηρεσιών» του, γέμισαν τήν 'Ελλάδα μέ Λεωφόρους Βενιζέλου καί αμέτρητα άγάλματα! Μέχρι καί άεροδρόμιο του άφιέρωσαν, άπογειώνοντας έτσι κάθε (υπερβολή! ...

Οί Ιστορικοί μας, οί Ακαδημαϊκοί, οί Πανεπιστημιακοί, οί Καθηγητές καί Δάσκαλοι, γιατί ανέχονται τήν παραχάραξη τής Ιστορίας μας; Θά γίνω περισσότερο σαφής μέ πέντε από τίς μειοδοτικές πράξεις τού Βενιζέλου:

 1. Πρός ένίσχυσιν του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, οί Γερμανοί έστειλαν στούς Τούρκους συμμάχους τους δύο σύγχρονα καταδρομικά. Τό 1914 αυτά έμειναν άπό καύσιμα σέ μία ερημική παραλία τής Νάξου, ό Βενιζέλος
στήν παράκληση τοϋ Γερμανού πρεσβευτή στήν Αθήνα, τά άνθράκευσε μέ 800 τόνους γαιάνθρακα, πρίν προλάβουν νά τά βυθίσουν οί Αγγλοι!...

 2. Μετά τήν θριαμβευτική είσοδο του 'Ελληνικού Στρατού στά Γιάννενα τό 1913, ό Κωνσταντίνος, διέταξε τίς έλληνικές δυνάμεις νά συνεχίσουν τήν πρός βορράν νικηφόρο πο­ρεία, πρός άπελευθέρωσιν τής Β.Ήπείρου. Ό Βενιζέλος άνακάλεσε τή διαταγή του Αρχι­στρατήγου τήν 1η Μαρτίου 1913, χαρίζοντας τήν Βορ.  Ήπειρο στούς Αλβανούς Τό Μάϊο του 1914 δόθηκε λύση ικανοποιητική στούς άγώνες τών βορειοηπειρωτών μέ τό πρωτό­κολλο τής Κέρκυρας Πάλι ό Βενιζέλος τά ανέτρεψε όλα περνώντας από τή Βουλή τών 'Ελλήνων τόν Νόμο 272/1414 παραχωρώντας στήν Αλβανία τή νήσο Σάσων, ένα άπό τά Ίόνια Νησιά πού είχαν ενωθεί μέ τήν 'Ελλά­δα τό 1864 καί πού ελέγχει τόν κόλπο τού Αύλώνος
 
3.   Κατά τη διάρκεια έπισκέψεώς του στή Ρώμη τό 1913, ό Βενιζέλος απευθυνόμενος πρός τόν Ιταλό Υπουργό 'Εξωτερικών, είπε τό ανεπανάληπτο: «Τό τί θά κάνετε μέ τά Δω­δεκάνησα, είναι κάτι πού αφορά μόνον εσάς καί τήν Τουρκία»...!
 
3. Στίς 16 Απριλίου 1916 0 Βαλής τής Τραπεζούντας παρέδωσε επίσημα τη διοίκηση τής πόλης στούς Έλληνες πού δημιούργησαν τό Αυτόνομο έλληνικό κράτος του Πόντου. Πα­ρά τό γεγονός ότι αυτό αναγνωρίστηκε άπό τίς χώρες τής ΑΝΤΑΝΤ, ό Βενιζέλος αρνήθηκε νά κάνει τό ίδιο! Φαίνεται  ότι δέν ήθελε νά στενοχωρήσει τό φίλο του τόν Μουσταφά Κεμάλ, τόν όποιο πρότεινε τό 1932 γιά τό Νόμπελ Ειρήνης μέ έπιστολή του πρός τόν πρό­εδρο τής έπιτροπής τών Βραβείων Νόμπελ Ειρήνης. Νόμπελ Ειρήνης στό σφαγέα τών 'Ελλήνων!

ΕΛΕΟΣ!!!!


Απόσπασμα από την επιστολήν: "ΣΥΜΠΑΤΡΙΏΤΕΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΑΤΟ"
Του  κ. Θωμά θεολόγη,
Συγγραφέως - Ιστοριοδίφη.