θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 19, 2014

O φανατισμόςφανατισμός (ό) ο υπερβολικός θρησκευτικός ζήλος
 : «μουσουλμανικός φανατισμός»
 || συνεκδοχ. ή τυφλή άφοσίωσις : «πολιτικός— επιστημονικός φανατισμός» (γαλλ. fanatisme).

(Έγκυκλ.]

 Κατά τήν αρχαιότητα έν Ρώμη έκαλούντο φανατικοί (λατ. fanatici, έκ του fanum =ίερόν) οί διαμένοντες έν τοίς ναοίς, είτε ώς ιερείς είτε άπλώς ώς πιστοί, καί περιερχόμενοι κατά διαστήματα είς είδός τι ένθουσιαστικού παραληρήματος, όπερ ίσχυρίζοντο ότι τοις ένεπνέετο υπό του θείου. Οι φανατικοί ούτοι διέμενον, κατά προτίμησιν, είς τόν ναόν τής Bellona καί έπεδεικνύοντο είς τούς εύπιστους, πλήρεις ένθέου μανίας, τρυπώντες τούς βραχίονάς των διά ξιφών, αποκόπτοντες τεμάχια σαρκών έκ του σώματός των καί σπένδοντες τό αίμά των πρός τιμήν τής πολεμικής θεας. ’Αλλά, πλήν του ναού τής Bellona, καί άλλοι ναοί έσυχνάζοντο ύπό ατόμων, έργον τών οποίων ήτο νά διαπράττουν τοιαύτας φρικαλεότητας. Συνήθως οι φανατικοί ούτοι ήσαν επιληπτικοί, παράφρονες, μανιακοί κλπ., συχνά όμως και απλοί απατεώνες, υπολογίζοντες επί τής εύπιστίας του κοινού. Μέ τήν πάροδον του χρόνου ή λέξις φανατικός προσέλαβε νέαν σημασίαν, δηλούσα πλέον όχι έκείνον όστις εκλέγει τόν ναόν ώς διαμονητήριόν του, άλλά έκείνον όστις χρησιμοποιεί τήν θρησκείαν ώς άντικείμενον τών έμπαθών συναισθημάτων του ή ώς μέσον πρός ίκανοποίησιν τής έκδικητικότητός του καί τής μανίας του.