θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 11, 2014

Από τη Ρώμη διώχτηκαν οι Επικούρειοι σαν να απαλλάχτηκαν από κάποια μιάσματα και καθάρματα.

ΑΙΛΙΑΝΟΣ:   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

39. έξήλασαν δε τους Επικουρείους τής Ρώμης δόγματι τής βουλής κοινώ, και Μεσσήνιοι δέ έν Αρκαδία τους έκ τής αυτής οΐονει φάτνης έδηδοκότας έξήλασαν, λυμεώνας μεν είναι των νέων λέγοντες, κηλίδα δέ φιλοσοφία προσβάλλοντας διά τε μαλακίαν και άθεότητα. και προσέταξάν γε προ τών του ήλιου δυσμών έξω των όρων τής Μεσσηνίας γής είναι αυτούς, εκφρησθέντων δέ τούς ιερέας καθήραι τα ιερά. τούς γε μήν τιμούχους (καλούσι δέ ταύτη τους άρχοντας Μεσσήνιοι) και την πόλιν καθήραι πασαν, οίαδηπου λυμάτων τινών και καθαρμάτων άπηλλαγμένην.
6. ότι έν Κρήτη Λύκτιοι των Επικούρειων τινάς εκεί παραβαλόντας έξήλασαν. και νόμος έγράφη τη  επιχωρίω φωνή τους την θήλειαν σοφίαν και άγεννή και αίσχράν έπινοήσαντας και μέντοι και τοις θεοίς πολεμίους έκκεκηρύχθαι της Λύκτου. εάν δε τις άφίκηται θρασυνόμενος, και τα εκ του νόμου παρ ’ ουδέν ποιήσηται, δεδέσθω έν κύφωνι πρός τω άρχείω ημερών είκοσιν, έπιρρεόμένος μέλιτι γυμνός και γάλακτι, ίνα ή μελίτταις και μυίαις δεΐπνον, και άναλώσωσι χρόνω τω προειρημένω αυτόν, τούτου γε μην διελθόντος εάν ετι περιή, κατά κρημνόν ώθείσθω, στολήν γυναικείαν περιβληθείς.


ΑΠΟΔΟΣΗ:

39. Από τη Ρώμη διώχτηκαν οι Επικούρειοι με ομόφωνη απόφαση της βουλής αλλά και οι Μεσσήνιοι στην Αρκαδία απέλασαν αυτούς που είχαν τραφεί από το ίδιο παχνί, λέγοντας πως είναι διαφθορείς των νέων και πως κηλιδώνουν τη φιλοσοφία με τη μαλθακότητα και την αθεΐα τους. Πρόσταξαν λοιπόν αυτούς να βρίσκονται πριν από τη δύση του ήλιου εκτός των συνόρων της γης των Μεσσηνίων και τους ιερείς να εξαγνίσουν τα ιερά αφού φύγουν εκείνοι. Επίσης οι τιμούχοι (έτσι αποκαλούν τους άρχοντες οι Μεσσήνιοι) να εξαγνίσουν όλη την πόλη, σαν να απαλλάχτηκε από κάποια μιάσματα και καθάρματα.

40. Στην Κρήτη οι Λύκτιοι έδιωξαν κάποιους Επικούρειους που είχαν έρθει εκεί. Θεσπίστηκε και νόμος, γραμμένος στην ντόπια διάλεκτο, να εξορίζονται με προκήρυξη από τη Λύκτο αυτοί που ενστερνίστηκαν τούτη τη γυναικουλίστικη, ποταπή και αισχρή διδασκαλία και που ήταν παράλληλα εχθροί των θεών. Κι αν κάποιος τολμήσει να έρθει και περιφρονήσει τον νόμο, να δένεται σε κύφωνα κοντά στο αρχηγείο για είκοσι ημέρες, να γυμνώνεται και να περιχύνεται πάνω του μέλι και γάλα, για να του ορμήσουν οι μέλισσες και οι μύγες και να τον φάνε μέσα στη διάρκεια του χρόνου που είπαμε. Όταν oι μέρες αυτές περάσουν, αν έχει απομείνει κάτι, να το ρίξουν στον γκρεμό, ντυμένο με γυναικεία ρούχα.