θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 22, 2014

O ύμνος της Πεντηκοστής του Ρωμανού του Μελωδού. "ἡττῶνται Ἀθηναῖοι τοῖς Γαλιλαίοις".

 
 
Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα (23/6/2013), και στα επίκαιρα είναι το απόσπασμα της εικόνας από τον ύμνο της Πεντηκοστής του Ρωμανού του Μελωδού. Τα παρακάτω έχουν παρθεί από ένα χριστιανικότατο forum, απόσπασμα από "Ν. Τωμαδάκη, Η Βυζαντινή Υμνογραφία και Ποίησις, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πουρνάρα, 1993, 122.", μαζί με την επεξήγηση που δίνεται:

"Ελέχθη ήδη ότι ο Ρωμανός απεδοκίμασεν ονομαστικώς τους Έλληνας συγγραφείς.
Ιδού πώς εκφράζεται περί των Αποστόλων:

 'Οὐκοῦν εδόθη αὐτοῖς πάντων περιγενέσθαι/δι' ὧν λαλοῦσι γλωσσῶν;/καὶ τί φιλονεικοῦσιν οἱ ἔξω ληροῦντες;/τί φυσῶσι καὶ βαμβεύουσιν οἱ Ἕλληνες;/Τί φαντάζονται πρὸς Ἄρατον τὸν τρισκατάρατον;/Τί πλανῶνται πρὸς Πλάτωνα;/Τί Δημοσθένην στέργουσι τὸν ἀσθενῆ;/Τί μὴ ὁρῶσιν Ὅμηρον ὄνειρον ἀργόν;/Τί Πυθαγόραν θρυλλοῦσι τὸν δικαίως φιμωθέντα;/Τί δὲ καὶ μὴ τρέχουσι και σέβουσιν οἷς ἐνεφανίσθη/τὸ Πανάγιον Πνεῦμα;' (Εις Πεντηκοστήν οίκος ιζ΄).
 
Και αλλαχού: 'οὐ χαίρω τοῖς πλατωνίζουσιν/τὰ μωρὰ γὰρ τοῦ κόσμου ἠγάπησα/ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια'. Και περαιτέρω εις τον αυτόν ύμνον 'λόγος ἡμῶν σοβεῖ Δημοσθένην καὶ ἡττῶνται Ἀθηναῖοι τοῖς Γαλιλαίοις./παύσει λοιπὸν συγγραφὰς ὁ Κηφᾶς ἐξαγγέλων ἐμέ./ἀμέτρους γὰρ λέξεις καὶ μύθους/ἀμαυροῖ τὸ ῥητὸν τοῦ μαρὰν ἀθά./ἡ Ναζαρὲτ δονεῖ Κόρινθον./οἱ λαλοῦντες ὑμεῖς καὶ ὁ πείθων ἐγώ,/ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια' (Των Αγίων Αποστόλων Του ταπεινού Ρωμανού ο ψαλμός).

Διά της άνω καταδίκης του αρχαίου κόσμου, ο Ρωμανός κατέκρινε το πνεύμα της αρχαίας φιλοσοφίας και γνώσεως, ό τι οι άνθρωποι του έκτου αιώνος, υπό την επήρειαν των απολογητών του Χριστιανισμού, εκάλουν ακόμη
ε ι δ ω λ ο λ α τ ρ ί α ν. Τούτο δ' ωφείλετο εις την δογματικήν ανάγκην του ασυμβιβάστου μεταξύ της κοσμοθεωρίας των αρχαίων και της κατά Χριστόν πίστεως".