θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 20, 2014

Ελληνικοί μύθοι που έχουν θρησκευτικό υπόβαθρο.
Ελληνικοί  μύθοι που έχουν θρησκευτικό υπόβαθρο.
 
από τον Α. Παπαποστόλου - 17 Δεκ. 2013
 
 
Lauren DeVoe, Media Demand

 
Όλοι οι ελληνικοί μύθοι είναι θρησκευτικοί. Οι μύθοι αυτοί είναι ιστορίες για θεούς και ήρωες που αντιπροσωπεύουν την δημιουργία του κόσμου, τους εποχιακούς κύκλους και άλλα φυσικά φαινόμενα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μύθων που βρέθηκαν μέσα στην ελληνική μυθολογία, που αξίζει να σημειωθούν θρησκευτικά και πολιτισμικά.

Greek Myths That Have a Religious Background


by A. Papapostolou -  Dec 17, 2013
 


Greek Mythsby Lauren DeVoe, Demand Media

 All Greek myths are religious. These myths were stories about the various gods and heroes that accounted for the creation of the world, the seasonal cycles and other natural phenomena. There are several types of myths found within Greek mythology that are worth noting religiously and culturally.

MYTHS OF ORIGIN
 Origin myths explain how the world was created. In “The Theogony,” Hesiod, one of Greece’s earliest poets, explains that out of chaos came Gaia the earth. Gaia and her husband Uranus had children, a race called the titans. Though powerful, the titans were eventually overthrown by Zeus and the rest of the gods whom the Greeks worshiped. Origin myths also told Greeks how to worship their gods. Regarding Zeus, Pausanias wrote: “There are statues of Zeus, one made by Leokhares and one called Polieus, of the City…Upon the altar of Zeus Polieus they place barley mixed with wheat and leave it unguarded.”


MYTHS OF THE AGES
 Myths of the ages of history assist in establishing the social order of a society. According to a Greek myth, the Trojan war ended the mythic age and brought mankind into the modern era. It was important for the Greek people to understand the social order of their world and for the kings to trace their genealogy and dynasties. The myth of Io, who was turned into a cow and forced by Hera to wander to Egypt, explains how her descendents later established the royal houses of Thebes and Argos. The myths of ages ensured that Greek culture knew that their leaders were connected to the gods.


SEASONAL RENEWAL
Myths also helped explain the natural phenomena of the Greek world. One of the most famous seasonal renewal myths is the story of Persephone’s kidnapping by Hades. Also found in Hesiod’s “Theogony,” the Hymn to Demeter tells about the goddess Demeter, Persephone’s mother, and her search for Persephone. Demeter’s search caused a great famine on earth while she was searching. The Greeks use this myth to explain why there are four seasons and how humanity learned agriculture.


MYTHS OF HEROES
 Myths of heroes show how human institutions were created. To many people today, these are simply stories of great feats or acts, but to the culture that believed in these stories, everything had significance. The myth of Pelops explains the creation of the Olympic games. The story of Pandora shows the reason why mankind has to deal with suffering and illness. These myths assisted people in coping with the world around them.
- See more at:
http://greece.greekreporter.com/2013/12/17/greek-myths-that-have-a-religious-background/#sthash.zjyhc8Mv.dpuf


ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 Οι μύθοι Προέλευσης εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος.
Στο "The Θεογονία" του Ησίοδου, έναν από τους πρώτους ποιητές στην Ελλάδα, εξηγεί ότι από το χάος ήρθε Γαία η γη. Γαία και ο σύζυγός της ο Ουρανός είχε παιδιά, μια φυλή που ονομάζεται τους τιτάνες. Αν και ισχυροί, οι Τιτάνες τελικά ανατράπηκε από τον Δία και τους υπόλοιπους θεούς τους οποίους οι Έλληνες λάτρευαν. Προέλευση μύθοι είπε, επίσης, πως οι Έλληνες να λατρεύουν τους θεούς τους.
Όσον αφορά τον Δία, ο Παυσανίας έγραψε: «Υπάρχουν αγάλματα του Δία, ένα που γίνεται από Leokhares και ένα που ονομάζεται Polieus, της πόλης ... Μετά από το βωμό του Διός Πολιέως τοποθετούν κριθάρι αναμιγνύεται με το σιτάρι και το αφήνετε αφύλακτο."
ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

 
Μύθοι των αιώνων της ιστορίας βοηθήσει στην ίδρυση της κοινωνικής τάξης της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Ελληνικό μύθο, ο πόλεμος τελείωσε το Trojan μυθική εποχή και έφερε την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή. Ήταν σημαντικό για τον ελληνικό λαό να κατανοήσουν την κοινωνική τάξη του κόσμου τους και οι βασιλείς για να εξιχνιάσει την γενεαλογία και δυναστείες τους. Ο μύθος της Ιούς, που μετατράπηκε σε μια αγελάδα και αναγκάζονται από την Ήρα να περιπλανηθείτε στην Αίγυπτο, εξηγεί πώς οι απόγονοι τους αργότερα δημιούργησε τους βασιλικούς οίκους της Θήβας και του Άργους.
Οι μύθοι των ηλικιών εξασφαλίζεται ότι η ελληνική κουλτούρα γνώριζε ότι οι ηγέτες τους είχαν συνδεθεί με τους θεούς.
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜύθοι βοήθησε επίσης να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα του ελληνικού κόσμου. Ένα από τα πιο διάσημα εποχιακές μύθους ανανέωσης είναι η ιστορία της απαγωγής της Περσεφόνης από τον Άδη. Επίσης βρήκε στη Θεογονία του «Θεογονία», ο Ύμνος στη Δήμητρα λέει για τη θεά Δήμητρα, η μητέρα της Περσεφόνης, και την αναζήτηση της Περσεφόνης. Η αναζήτηση της Δήμητρας προκάλεσε μεγάλη πείνα στη γη, ενώ έψαχνε. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν αυτό το μύθο για να εξηγήσει γιατί υπάρχουν τέσσερις εποχές και πώς η ανθρωπότητα έμαθε τη γεωργία.
ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΩΝ
 
Μύθοι των ηρώων δείξει πώς δημιουργήθηκαν τα ανθρώπινα όργανα. Για πολλούς ανθρώπους σήμερα, αυτά είναι απλά ιστορίες για μεγάλα έργα ή πράξεις, αλλά με τον πολιτισμό που πίστευε σε αυτές τις ιστορίες, τα πάντα είχαν σημασία. Ο μύθος του Πέλοπα εξηγεί τη δημιουργία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ιστορία της Πανδώρας δείχνει το λόγο για τον οποίο η ανθρωπότητα έχει να ασχοληθεί με πόνο και την αρρώστια.
Αυτοί οι μύθοι βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν με τον κόσμο γύρω τους.

- Δείτε περισσότερα στο: http://greece.greekreporter.com/2013/12/17/greek-myths-that-have-a-religious-background/#sthash.zjyhc8Mv.dpuf