θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 07, 2014

Επιστολή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιερόθεου (1801)

 
 
 
 
Ο μύθος του "Ελληνο-Χριστιανικού" πολιτισμού

Επιστολή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιερόθεου (1801) προς στους προεστούς και κατοίκους της Πάργας, με προτροπή να μην παράσχουν καμία βοήθεια στους "κακούργους" Σουλιώτες:
 "Εὐγενεῖς προεστῶτες καὶ λοιποὶ κάτοικοι τῆς Πάργας, σᾶς εὔχομαι καὶσᾶς εὐλογῶ πατρικῶς.
Ἕνας καλὸς καὶ ἄγρυπνος ποιμὴν χρεωστεῖ νὰ προφυλάττῃ πάντοτε τὰ πρόβατά του ἀπὸ κρημνούς, βράχους καὶ ἄγρια θηρία, καὶ τότε τὰ κερδίζει καὶ τὰ χαίρεται· καὶ ἐγὼ λοιπὸν ὡς καλὸς ποιμὴν τῶν λογικῶν μου προβάτων χρεωστῶ νὰ προφυλάττω αὐτὰ πάντοτε ἀπὸ πᾶσαν βλάβην καὶ ἀπώλειαν· καὶ ἄλλοτε σᾶς ἔγραψα, καὶ προφορικῶς, ὅταν ἀπέρασα ἀπὸ τὴν πατρίδα σας, ὡμίλησα καὶ σᾶς ἐσυμβούλευσα πνευματικῶς καὶ πατρικῶς νὰ τραβήξετε χέρι ἀπὸ τοὺς Σουλιώτας, νὰ μὴ τοὺς δίδετε κἀμμίαν βοήθειαν, οὔτε εἰς τὸν τόπον σας νὰ τοὺς δέχησθε, ἐπειδὴ εἶναι κακοῦργοι καὶ φερμανλίδες (= ἐπικηρυγμένοι) ἀπὸ τὸ δοβλέτι, καὶ ὅποιος δέχεται τοιούτους κακούργους πίπτει καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἰδίαν ὀργὴν τοῦ ὑψηλοῦ δοβλετίου, καὶ εἰς τὸ τέλος ἀφανίζεται ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς· σεῖς ὅμως, ἢ ἀπὸ ἀνοησίαν σας ἢ ἰσχυρογνωμίαν σας ἢ ξένας κακὰς συμβουλὰς παρακινούμενοι, δὲν ἐδώκατέ ποτε ἀκρόασιν καὶ κλίσιν εἰς τὰς πατρικὰς καὶ σωτηριώδεις διὰ τὴν πατρίδα σας νουθεσίας μου· ἀκοῦτε καὶ ἀκολουθᾶτε, ὡς μανθάνω, τὰς συμβουλὰς τοῦ (ἀγωνιστῆ Χριστόφορου) Πεῤῥαιβοῦ, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀπατᾷ, δὲν ἠξεύρετε, ὅτι αὐτὸς μὲ κάποιον Ῥήγαν Θεσσαλὸν (= Φεραῖον) καὶ ἄλλους μερικοὺς παρομοίους λογιωτάτους συνεννοημένοι μὲ τοὺς Φραντζέζους ἐσκόπευον νὰ κάμνουν ἐπανάστασιν κατὰ τοῦ κραταιοτάτου Σουλτάνου; Ἀλλ’ ὁ μεγαλοδύναμος θεὸς τοὺς ἐπαίδευσε κατὰ τὰς πράξεις των μὲ τὸν θάνατον, ὁποὺ τοὺς ἔπρεπε, μόνος δὲ ὁ Πεῤῥαιβὸς ἐσώθη διὰ τὰς ἰδικάς σας ἁμαρτίας· λοιπόν, ἂν θέλητε τὴν σωτηρίαν καὶ εὐτυχίαν σας, τραβᾶτε χέρι, ὡς προεῖπα, ἀπὸ τὴν φιλίαν τῶν Σουλιωτῶν καὶ συμβουλὰς τοῦ Πεῤῥαιβοῦ, καὶ ζητήσατε τὸ γρηγορώτερον τὴν χάριν καὶ σκέπην τοῦ ὑψηλοτάτου Βεζύρη (=Ἀλῆ Πασσᾶ), τὴν ὁποίαν ἐλπίζω νὰ τὴν λάβετε, ἐπειδή, ὅταν ἰδῶ τὴν μετάνοιάν σας, θέλει προσπέσω εἰς τὰ γόνατά του νὰ τὸν παρακαλέσω νὰ συγχωρήσῃ τὰ ἀπερασμένα σφάλματά σας, ὁποὺ ἀρνηθήκατε τὴν συμφωνίαν ὁποὺ ἐκάμετε μὲ τὴν ὑψηλότητά του, καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν θὰ πέσῃ κάτω ὁ ῥιτζᾶς μου· ἐὰν ὅμως μείνητε ἀμετανόητοι, καθὼς ἕως τώρα, τότε ὁ Θεὸς μέλλει νὰ σᾶς παιδεύσῃ διὰ τὴν παρακοήν σας, καὶ τὸ κρῖμα τῶν φαμελιῶν σας ἂς ἦναι εἰς τὸν λαιμόν σας καὶ εἰς τοῦτον καὶ εἰς τὸν ἄλλον κόσμον· ἐγὼ τὸ πνευματικὸν καὶ πατρικὸν χρέος τὸ ἔκαμα, ὅθεν δὲν σᾶς μένει πλέον κανένα παράπονον ἐναντίον μου καὶ ὑγιαίνετε."
Ἰωάννινα 1801, Ἰουλίου 5.


Ἱερόθεος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καὶ ἐν Χριστῷ εὐχέτης.