θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 23, 2014

Βαρύτατη τιμωρία στον Φερεκύδη τον βλάσφημο.Αιλιανός ποικίλη ιστορία Δ΄

28. Φερεκύδης ο Σύριος τον βίον άλγεινότατα αν­θρώπων κατέστρεψε, τον παντός αυτώ σώματος υπό φθειρών αναλωθέντος· και γενομένης αυτω αισχράς της όψεως την εκ των συνήθων έξέκλινε συνουσίαν, οπότε δέ τις προσελθών έπυνθάνετο οπως διάγοι, διά της οπής τής κατά την θύραν διείρας τον δάκτυλον ψιλόν γεγονότα τής σαρκός επέλεγεν οντω διακεΐσθαι και τό παν αυτον σώμα. λέγουσι δε Δηλίων παΐδες τον θεόν τον εν Δήλω μηνίσαντα αυτώ τουτο ποιήσαι. καθήμενον γάρ εν Δήλω μετά των μαθητών άλλα τε πολλά ψασι περί τής έαυτον σοφίας επείν και δή και τούτο, μηδένι τών θεών θύσαι, και όμως ουδέν ήττον ήδέως βεβιωκέναι και άλύπως, ον μεΐον τών εκατόμβας καταθυόντων. υπέρ ταύτης ουν τής κουφολογίας βαρυτάτην ζημίαν έξέτισεν.28. Ο Φερεκύδης από τη Σύρο πέθανε με τον πιο επώδυνο τρόπο από κάθε άνθρωπο, καθώς όλο το σώμα του φαγώθηκε από ψείρες. Επειδή η όψη του έγινε φρικιαστική, εξαφανίστηκε από τους φίλους του. Όποτε ερχόταν κάποιος και ρωτούσε τι κάνει, έβγαζε από την τρύπα της πόρτας το δάχτυλό του, που είχε γυμνωθεί από σάρκα, και έλεγε ότι σε αυτή την κατάσταση ήταν όλο του το σώμα. Οι κάτοικοι της Δήλου λένε ότι οργίστηκε μαζί του ο θεός της Δήλου και του έκανε αυτό το κακό. Διότι, όταν βρι­σκόταν στη Δήλο με τους μαθητές του, είπε πολλά και διάφορα, λένε, για τη σοφία του και ακόμη και τούτο, ότι δεν έχει προσφέρει θυσίες σε κανένα θεό και εν τούτοις έχει ζήσει το ίδιο ευχάριστα και χωρίς στενοχώριες όπως και αυτοί που θυσιάζουν εκατό βόδια. Γι’ αυτή του λοιπόν την ανοησία πλήρωσε με βαρύτατη τιμωρία.