θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 05, 2014

This a quote from Henry Kissinger in 1974: Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και οι δυσκολα τους δαμάζεις.


 This a quote from Henry Kissinger in 1974:

The Greek people are anarchic and difficult to tame. For this reason we must strike deep into their cultural roots: Perhaps then we can force them to conform. I mean, of course, to strike at their language, their religion, their cultural and historical reserves, so that we can neutralize their ability to develop, to distinguish themselves, or to prevail; thereby removing them as an obstacle to our strategically vital plans in the Balkans, the Mediterranean, and the Middle East.

(As reported in the popular Greek magazine, Oikonomikos Tachydromos on 14 Aug. l997, Henry Kissinger, while addressing a group of Washington, D.C. businessmen in Sept.1974)

Πρόκειται για ένα απόσπασμα από τον Henry Kissinger το 1974:

Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και οι δυσκολα τους δαμάζεις. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να τους χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτισμικές τους ρίζες: έτσι ίσως καταφέρουμε να τους κάνουμε να  υποχωρήσουν. Εννοώ, φυσικά, να χτυπήσουμε την γλώσσα τους, την θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε να εξουδετερώσουμε την ικανότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνονται , ή να επικρατούν.  Έτσι να τους αφαιρέσουμε ως εμπόδιο στα στρατηγικώς ζωτικά σχέδια μας στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, και την Μέση Ανατολή.
 
 


(Όπως αναφέρεται σχετικά στο δημοφιλές ελληνικό περιοδικό, Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 14 Αυγ. 1997, Henry Kissinger, ενώ Απευθυνόμενος σε ομάδα της Ουάσιγκτον, DC επιχειρηματίες σε Sept.1974)