θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 31, 2014

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ: Όχι φιλίες με ξεφτυλισμένους, σαλιάρηδες αθέους.Όσο υπερτερείτε στα λόγια για τη φιλία, τόσο υστερείτε στην εφαρμογή της.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΤΟΞΑΡΙΣ ή ΦΙΛΙΑ
περί φιλίας λόγους


Ύμεΐς γάρ μοι δοκεΐτε τους μεν περί φιλίας λόγους άμεινον άλλων άν είπεΐν δύνασθαι, τάργα δέ αυτής ού μόνον ον κατ’ αξίαν των λόγων έκμελετάν, άλλ’ άπόχρη υμΐν επαινέσαι τε αυτήν και δείξαι ήλίκον άγαθόν έστιν εν δέ ταΐς χρείαις προδόντες τους λόγους δραπετεύετε ουκ οϊδ ’ όπως εκ μέσων των έργων, και όπόταν υμΐν οί τραγωδοί τάς τοιαυτας φιλίας έπι την σκηνήν άναβιβάσαντες δεικννωσιν επαινείτε και επικροτείτε και κινδυνενουσιν αύτοϊς υπέρ άλλήλων οί πολλοί και έπιδακρνετε, αυτοί δέ ουδέν άξιον έπαινον υπέρ των φίλων παρέχεσθαι τολμάτε, άλλ ’ ήν του φίλος δεηθεις τύχη, αυτίκα μάλα ώσπερ τα όνείρατα οϊχονται υμΐν έκποδών άποπτάμεναι αί πολλαι έκεΐναι τραγωδίαι, τοΐς κενοΐς τουτοις και κωφοΐς προσωπείοις έοικότας υμάς άπολιποϋσαι, ά διηρμένα το στόμα και παμμέγεθες κεχηνότα ουδέ το σμικρότατον φθέγγεται, ήμεΐς δέ εμπαλιν όσω γάρ δή λειπόμεθα εν τοΐς περι φιλίας λόγοις, τοσοϋτον εν τοΐς έργοις αυτής πλεονεκτοϋμεν.

Μου φαίνεται λοιπόν ότι εσείς μπορείτε να λέτε λόγια για τη φιλία καλύτερα από τους άλλους, ενώ στα έργα όχι μόνο ανταποκρίνεστε με τρόπο αντάξιο των λόγων σας, αλλά αρκείστε απλώς να την επαινείτε και να εξηγείτε πόσο με­γάλο αγαθό είναι. Όταν όμως παρουσιαστεί ανάγκη, προ­δίδετε τα λόγια σας και ξεφεύγετε, κι εγώ δεν ξέρω πώς, την ώρα που είναι να δράσετε. Επίσης, όποτε οι τραγωδοί σας ανεβάζουν στη σκηνή τέτοιες φιλίες και σας τις παρου­σιάζουν, επαινείτε και επικροτείτε κι οι περισσότεροι από σας δακρύζετε, βλέποντάς τους να εκτίθενται σε κίνδυνο ο ένας για χάρη του άλλου, οι ίδιοι όμως δεν έχετε τα κότσια να δείξετε καμιά αξιέπαινη πράξη για χάρη των φίλων. Αντίθετα, αν τύχει φίλος να σας έχει ανάγκη, οι πολλές εκείνες τραγωδίες κάνουν φτερά και εξαφανίζονται από μπροστά σας αυτοστιγμεί, όπως τα όνειρα, και σας αφή­νουν, κάνοντάς σας να μοιάζετε με τα άδεια εκείνα και σιω­πηρά προσωπεία που, ενώ έχουν ανοικτό το στόμα και χά­σκουν, δεν λένε το παραμικρό. Εμείς όμως είμαστε το αντί­θετο. Όσο υστερούμε στα λόγια για τη φιλία, τόσο υπερτε­ρούμε στην εφαρμογή της.