θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 31, 2014

Παυσανίας: Ως τώρα δέν ξέρομε κανένα άλλο λαό πού νά έχει προκόψει μέ τή δημοκρατία


Ως τώρα δέν ξέρομε κανένα άλλο λαό πού νά έχει προκόψει μέ τή δημοκρατία.

Οι ναυπλιώτες ήταν, νομίζω, τον παλιό καιρό αιγύπτιοι, οί όποιοι είχαν έρθει με πλοία στην  Αργολίδα μαζί μέ τό Δαναό - μετά τρεις γενιές τούς εγκατέστησε στη Ναυπλία ό γιος τής Άμυμώνης Ναύπλιος. 'Ο αυτοκράτορας Τραϊανός άφησε τούς Μοθωναίους ελεύθερους καί τούς έδωσε τό δικαίωμα νά κυβερνούνται μέ δικούς τους νόμους. Πριν από την εποχή αυτή, μόνοι οί Μοθωναίοι μεταξύ όλων τών παραθαλάσσιων Μεσσηνίων, συνέβη νά πάθουν μιά τέτοια συμφορά: ή Θεσπρωτία τής ’Ηπείρου είχε καταστραφεί εξ αιτίας τής αναρχίας - επειδή ή Δηιδάμεια, ή κόρη τού Πύρρου, δέν είχε παιδιά, όταν επρόκειτο νά πεθάνει, παραχώρησε την εξουσία στο δήμο - αυτή ήταν κόρη του Πύρρου, γιού του Πτολεμαίου, του γιου του ’Αλεξάνδρου, γιου του Πύρρου- γιά τον Πύρρο αυτόν, τό γιο του Αίακίδη, έχω κάνει πριν λόγο , γράφοντας γιά τούς άθηναίους. 'Ο Καρχηδόνιος Προκλής έβαζε παραπάνω τον ’Αλέξανδρο, τό γιο του Φιλίππου γιά τήν καλή του τύχη καί γιά τή λαμπρότητα τών κατορθωμάτων, ισχυρίζονταν όμως πώς ό Πύρρος ήταν άνώτερος από τον Αλέξανδρο στο νά ετοιμάσει παράταξη οπλιτών καί ιππέων καί στο νά επινοήσει στρατηγήματα εναντίον εχθρών. Μόλις στήν ’Ήπειρο καταργήθηκε ή βασιλεία, ό δήμος έπεσε γενικά στήν αυθαιρεσία κι άρχισε νά μην υπακούει στούς άρχοντες- καί οί Ιλλυριοί πού κατοικούσαν πέρα άπό τήν ’Ήπειρο, στά παράλια του Ίονίου, τούς υπότα­ξαν τότε μέ επίθεση - γιατί ως τώρα δέν ξέρομε κανένα άλλο λαό πού νά έχει προκόψει μέ τή δημοκρατία πλήν των αθηναίων, οί όποιοι πραγματικά αναδείχτηκαν μ αυτή   μέ τήν ιδιαίτερη τους ευφυΐα ξεπέρασαν όλους τούς έλληνες, ενώ στούς ίσχύοντας νόμους δέν συνήθιζαν νά απειθούν.

Παυσανίας ιν 35,3-5