θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 13, 2013

Η ετοιμολογία της λέξεως "βασιλεύς".



1. Αυτός που κανείς δεν μπορεί να βλάψει.
2. Αυτός που είναι ευμενής, ο ελεήμων.
3. Αυτός που κατέχει λαούς.
4. Αυτός που επιβλέπει και προνοεί τα πάντα.
5. Αυτός που είναι περίβλεπτος.
6. Αυτός που βασίζεται στο πλήθος, ο ευεργέτης.
7. Αυτός που είναι έδρα και στήριγμα του λαού.

1.

Εκ του σίνω , βλάπτω
σινεύς = βλαπτικός
α+σινεύς = ασινεύς , αβλαβής.
όν ουδείς δύναται βλάψαι.


2. Από το βαίνειν ίλεως
Ο ευμενής, ο ελεήμων.

3.

Από το πεπάσθαι (κεκτήσθαι) λαούς .
Πάμματα = κτήματα
Πασιλεύς – Βασιλεύς

4. Πασιλεύς = Ο πάντα λεύσων (επιβλέπων και παντός προνοών).
(Αυτός που επιβλέπει και προνοεί τα πάντα).

5.

Παρά την βάσιν και το λεύσειν
ο εν τω περϊέναι
Ο περίβλεπτος.

6.

Παρά το βάσιν ίλης έχων μετά πλήθους ποιούμενος την βάσιν και την έξοδον.
(αυτός που βασίζεται στο πλήθος)
δεί γαρ αληθώς βασιλέα καλοποιείν (ευεργετείν)
Ο δε κακοποιών είναι Τύραννος.

7.

Παρά το βάσις είναι λαού,
τουτέστιν έδρα και στήριγμα του λαού.