θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 05, 2013

Ξενόγλωσσες επιγραφέςΞενόγλωσσες επιγραφές

Υπενθυμίζουμε την ύπαρξη νόμου ο οποίος υποχρεώνει την αναγραφή των επιγραφών καταστημάτων στην ελληνική γλώσσα
Υπάρχει νόμος που υποχρεώνει την αναγραφή των επιγραφών των επιχειρή­σεων στην ελληνική γλώσσα.
Φαίνεται όμως πως στην Ελλάδα οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται κατά δοκούν μες την Πολιτεία να αποφεύγει την εφαρμογή τους, όταν διαπι­στώνει πως υπάρχει πολιτικό κόστος.
Γιατί επομένως τους ψηφίζει;
Καλό Θα είναι, οι φορείς που ενδια­φέρονται για τον ελληνισμό, να απαιτή­σουμε από κοινού την εφαρμογή του νό­μου.


Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2946/2001 (Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ Α' 224) και προς το σκοπό της επίτευξης ομοιόμορφης και εναρμονισμένης δρά­σης της διοίκησης προς το περιεχόμενο των δια­τάξεων που αφορούν την υποχρέωση αναγραφής των επιγραφών στην ελ­ληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  1 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου, σας    επισημαίνουμε  τα   ακό­λουθα:
Με την ως άνω διάταξη θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση αναγραφής στην ελληνική γλώσσα όλων των επιγραφών, με τις οποίες προσδιορί­ζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα, ή η επαγ­γελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεως  φυσικών  ή  νομικών,  επιτρεπόμενης ωστόσο   (προαιρετικά)  της  παράλληλης  παρά­θεσης- επί αυτών, ξενόγλωσσων Λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των κατοχυρωμένων εμπορι­κών σημάτων,  διακριτών τίτλων και  εν γένει επωνυμιών),   υπό  την   προϋπόθεση   όμως  της αναγραφής τους με μικρότερα στοιχεία.
Επί τη βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως τα οικεία Επιμελητήρια, κατά τη διαδι­κασία έγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτού τίτλου εκ μέρους των φυσικών και νομικών προσώπων που δρα­στηριοποιούνται επαγγελματικά, να προβαίνουν
στην ενημέρωση των δικαιούχων,  αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης τους προς την
  επιταγή  της   προεκτεθείσας παραγράφου. Ομοί­ως οι δήμοι και οι κοι­νότητες της Χώρας, θα πρέπει, αφενός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συνόλου των καταστημάτων-επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της χω­ρικής τους αρμοδιότη­τας, αφετέρου κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των κατά λόγο αρμοδιότητάς τους καταστημάτων
(υγειονομικού ενδιαφέ­ροντος κλπ), να μεριμνούν για την ορθή ανα­γραφή των επιγραφών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προβαίνοντας παράλληλα σε σχετικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της νομι­μότητας τους.
Υπενθυμίζεται τέλος, ότι για την αφαίρεση των παράνομων ξενόγλωσσων επιγραφών και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 τον εν λόγω νόμον πρόστιμο ύψους 537 ευρώ έως 5.870 ευρώ και αφαίρεση από συνερ­γεία του οικείου Δήμου, ή Κοινότητας ή Περι­φέρειας   ή   Ταμείου   Εθνικής   Οδοποιίας,   ή Ο.Σ.Ε., ή ιδιωτικά,  κατά  περίπτωση, με συν­δρομή της οικείας αστυνομικής αρχής).
Παρακαλείται η Κεντρική Ένωση Επιμελη­τηρίων να γνωστοποιήσει άμεσα το παρόν στα Επιμελητήρια της Χώρας, ομοίως δε οι περι­φέρειες στους ΟΤΑ α' βαθμού, χωρικής τους αρμοδιότητας.