θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 21, 2013

Το πλατύγυρο καπέλλο


   Οταν ο Άνάχαρσις επήγε από τή Σκυθία στην  Αθήνα, όπως λέγει ο Λουκιανός στο διάλογο του μέ τόν Σόλωνα, έβγαλε τό πλατύγυρο καπέλλο, πού αναγκάσθηκε νά φορέση στην Ελλάδα, λόγω της υπερβολικής ζέστης. Δεν ημπορούσε νά ύποφέρη «τόν όξύν καί φλογώδη ήλιον», άλλα έβγαλεν ο Άνάχαρσις τό καπέλλο, γιά νά μήν άποτελή παραφωνία μέσα στους Αθηναίους.
Ήταν δέ τότε ή εποχή τής μεγάλης ζέστης —(«ό,τι τό πυρωδέστατον») — «γιά τήν οποία», λέγει ο Άνάχαρσις, «σεις οί Ελληνες λέγετε ότι ο ήλιος ευρίσκεται εις τόν κύνα» (κυνικά καύματα.) (Ό λεξικογράφος Ευστάθιος γράφει ότι είναι υπερβολική ή ζέστη «περί τήν έπιτολήν του Κυνάστρου. Διό καί κυνοκαύματα ή πολλή ομιλία φησί τούτους τους καύσωνας.»)
Απορούσε δέ πού ο Σόλων, γέρος άνθρωπος, ούτε φορούσε καπέλλο, ούτε ίδρωνεν, ούτε ζητούσε νά πάη σέ σκιά δένδρου, άλλ' «έδέχετο τόν ήλιον εύμαρώς.» Άπό άλλους όμως συγγραφείς γνωρίζομεν ότι π.Χ. οί Ελληνες χρησιμοποιούσαν καπέλλα, ήτοι «τήν κυνήν, τόν πίλον, τόν πέτασον» κλπ. Αργότερα, αί γυναίκες φορούσαν τήν «θολίαν».  

 (Λουκ. Άνάχαρσις 16)