θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, September 18, 2013

«προτάσσεται του χαίρειν τό υγιαίνειν»
Γιά τόν Πυθαγόρα, λέγεται ότι ούτε τό «χαίρετε» ούτε τό «ευτυχείτε» έπεδοκίμαζεν, αλλά τό «υγιαίνετε», διότι «τό ύγιαίνειν» το θεωρούσε πολύ ταιριαστό και γιά τήν ψυχή και γιά τό σώμα, και διότι αυτό περιελάμβανεν όλα τά αγαθά του άνθρωπου. Ένόμιζε κι' εκείνος, όπως καϊ οί οπαδοί του, ότι εις μεν τό «ύγιαίνειν» περιέχεται καϊ τό εύτυχείν και τό χαίρειν, ενώ ούτε είς τό «ευ πράττειν» ούτε εις τό εύτυχείν περιέχεται τό ύ γ ι α ί ν ε ι ν. Και στην τραγωδία και στην κωμωδία της αρχαιότητος «προτάσσεται του χαίρειν τό ύγιαίνειν.»  (Ενθ' άνωτ. 729)