θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 22, 2013

Ήλθεν από τή Σκυθία στην Αθήνα και ο σοφός Άνάχαρσις.


 Έκτος από τόν Τόξαριν, ήλθεν από τή Σκυθία στην Αθήνα και ο σοφός Άνάχαρσις.  Οταν δέ αυτός ο Σκύθης επήγαινε άπό τον Πειραιά στην Αθήνα, μερικοί τόν είρωνεύοντο γιά τή στολή πού φορούσε καί διότι δεν ήξερε Ελληνικά. Καί ήταν έτοιμος νά ξαναφύγη, όταν συνήντησε τόν Τόξαριν, γιά τον όποιον ειχεν ακούσει ότι αφήκε στή Σκυθία τή γυναίκα του καί τά μικρά παιδιά του καί παρέμεινε στην Αθήνα, όπου τόν τιμούσαν οί άριστοι.
 Έζήτησε λοιπόν από τόν Τόξαριν νά τόν ξενάγηση πρώτα στην Αθήνα κι' έπειτα στην άλλη Ελλάδα καί νά του γνωστοποίηση τους αρίστους νόμους καί τους «βέλτιστους» άνδρας καί τά ήθη καί τάς πανηγύσεις καί τήν «πολιτείαν», γιά τά οποία πολλά ειχεν ακούσει. Καί ο Τόξαρις του είπεν: «Έχει τόσα θέλγητρα ή Αθήνα, ή μάλλον όλη ή Ελλάς καί οί Ελληνες, ώστε θά ξεχάσης καί σύ τή γυναίκα σου καί τά παιδιά σου. θά γνωρίσης όμως κι' ένα σοφόν γέροντα, πού απεδήμησε στην Ασία καί στην Αίγυπτο κι' έγνώρισε τους αρίστους άνδρας.
Σόλων λέγεται καί φορεί πτωχικά ρούχα, κι' άν αυτόν κάμης φίλον καί μάθης τήν αξία του, θά νομίσης ότι στο πρόσωπο του βλέπεις όλη τήν Ελλάδα. Θά γνωρίσης δέ συγχρόνως καί τόν ξένιον θεόν της Ελλάδος καί  τόν  σεβασμόν προς αυτόν καί τήν καλωσύνη  καί τήν χρηστότητα.» Τυχαίως συνήντησαν τόν Σόλωνα κι' έγινεν ή σύστασις. Καί ο Τόξαρις προσέθεσεν: «Άφού είδες τόν Σόλωνα, είδες τά πάντα. Τούτο είναι αί Αθήναι, τούτο ή Ελλάς, ούτος ο Ελληνικός κανών, τούτο δείγμα της φιλοσοφίας της Αττικής.» 
Από τή γνωριμία μέ τόν Σόλωνα, έσαγηνεύθη ο Άνάχαρσις κι' έγινεν Αθηναίος πολίτης. Καί δεν θά επέστρεφε στή Σκυθία, άν δεν απέθνησκεν ο Σόλων. Έγνώρισεν όμως καί άλλους καλούς Αθηναίους καί «πολλοί ύπηρχον χρηστοί καί δεξιοί ανά τήν πόλιν», όποιους, κατά τόν Τόξαριν, άλλους δεν ημπορούσε νά συναντήση.

(Λουκ. Σκύθης 864 – 870)