θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 13, 2013

Χρυσάφι το υποθαλάσσιο ηφαίστειο της Σαντορίνης!
Χρυσάφι το υποθαλάσσιο ηφαίστειο της Σαντορίνης

Μπροστά σε ευρήματα που δεν μπορούσαν να φαντα­στούν βρέθηκαν επιστήμο­νες που έκαναν έρευνες στη Σαντο­ρίνη. Πα πρώτη φορά αποκαλύφθη­κε πως χρυσάφι και σπάνια μέταλλα στρατηγικής σημασίας όπως το α­ντιμόνιο, σε ποσότητες που προκα­λούν έκπληξη, εκλύονται από το υ­ποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο που βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού.
Ελληνες επιστήμονες από το Πανε­πιστήμιο Αθηνών και το Ελληνικό Κέ­ντρο Θαλάσσιων Ερευνών που ερεύ­νησαν τον πυθμένα του ηφαιστείου σε βάθος 500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, διαπίστωσαν πως στο γεωθερμικό πεδίο του Κολούμπο λαμβάνουν χώρα σπάνια φαινόμενα που όμοια τους δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά στον κόσμο. Χρυσάφι, αντιμόνιο, θάλλιο, άργυ­ρος, αρσενικό, υδράργυρος, ψευδάρ­γυρος αλλά και διοξείδιο του άνθρα­κα σε ποσότητες που ουδέποτε έ­χουν καταγραφεί, μαζί με μικροορ­γανισμούς που συμπεριφέρονται με ασυνήθιστο τρόπο και φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των μετάλλων - και όχι μόνο- συνθέτουν την ιδιαίτερη φυ­σιογνωμία αυτού του ηφαιστείου. Αυτό που έκανε αρχικά μεγάλη εντύ­πωση στους ειδικούς ήταν ότι στον πυθμένα του ηφαιστείου, μέχρι και 10 μ. ψηλότερα από αυτόν, δεν υ­πήρχε ίχνος ζωής. "Οι αναλύσεις μας έδειξαν την ύπαρξη χρυσού σε πε­ριεκτικότητα που εντυπωσιάζει. Η ανώτατη τιμή που μετρήσαμε ήταν 32 γραμμάρια στον τόνο και η μέση τιμή 9-10 γραμμάρια στον τόνο", είπε στα Νέα ο επικεφαλής της ερευ­νητικής ομάδας Στέφανος Κίλιας. "Η μέγιστη περιεκτικότητα του δείγ­ματος σε άργυρο ήταν 1.910 γραμ­μάρια στον τόνο. Ακόμα πιο εντυ­πωσιακή ήταν η συγκέντρωση του αντιμονίου, αυτού του στρατηγικής σημασίας μετάλλου. Το βρήκαμε σε μέγιστη περιεκτικότητα 22.400 γραμμάρια στον τόνο (πάνω από 2,2% κατά βάρος!) Πρόκειται για πο­σότητα που ενδεχομένως να μην έχει καταγραφεί ποτέ άλλοτε στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία", πρό­σθεσε.

Αντε να πάρουν και τη Σαντορίνη μαζί με το χρυσάφι της οι δανειστές!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 2.9.2013