θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 23, 2013

κατ' έριν γίγνεσθαι πάντα«Τό αντίξουν συμφέρουν... έκ τών διαφερόντων καλλίστην άρμονίαν   και   κατ'   έριν γίγνεσθαι πάντα».

(Έκείνα, τά όποία κινούνται κατ' αντιθέτους κατευθύνσεις, συναπαρτίζουν μίαν ένιαίαν φοράν (κινητικήν κατεύθυνσιν)- έξ εκείνων τά οποία εμφανίζουν διαφοράς παράγεται ωραιότατη συναρμογή· καί όλα γίνονται διά τής μεσολαβήσεως τής έριδος) .

Τό τελευταίον μέρος τού αποσπάσματος «καί... πάντα» δέν φαίνεται νά προέρχεται έκ τού κειμένου τού Ηρακλείτου, άλλ' αποτελεί προσθήκην επεξηγηματικήν. Τό επίθετον «άντίξουν» άπαντα άπαξ εις τά ηρακλείτεια αποσπάσματα, άλλα είναι σύνηθες είς τόν Ήρόδοτον. Τό δεύτερον συνθετικόν τού επιθέτου τούτου φαίνεται ότι προέρχεται έκ ρίζης κι- (λατ. ΟΙΕΟ, έλλην. ίξίων), ήτις σημαίνει κίνησιν. Ή λέξις αρμονία εκλαμβάνεται υπό τίνων ερμηνευτών ώς σημαίνουσα ειδικώς τήν μουσικήν άρμονίαν (ουχί πολυφωνίαν, άλλα σύνδεσιν τών τόνων είς ώρισμένην μελωδίαν). Αλλά παρ' Ήρακλείτω ή λέξις αύτη έχει εύρυτέραν σημασίαν, δηλούσα γενικώτερον πάσαν συνάρθρωσιν  καί  συναρμογήν.