θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 23, 2013

Εί πάντα τά όντα καπνός γένοιτο .......

 
«Εί πάντα  τά  όντα   καπνός  γένοιτο,   ρίνες  αν  διαγνοίεν».

(Έάν όλα τά όντα έγίνοντο καπνός, αι ρίνες (δηλαδή ή αίσθησις τής οσφρήσεως) θά ήδυνατο νά διακρίνη τάς διαφοράς).

Ή ένότης, δηλαδή καί ό διαφορισμός τών όντων βαδίζουν έκ παραλλήλου. Αν ύποθέσωμεν ότι τά όντα έφθανον εις ένοποίησιν τοιαύτην ώστε νά είναι αντιληπτά διά μιας μόνον αίσθήσεως, και είς τήν περίπτωσιν αυτήν ή μοναδική αίσθησις τής οσφρήσεως  θά  ήτο  ικανή  νά  διακρίνη   διαφοράς.