θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 23, 2013

Ό ήλιος έκάστην ήμέραν είναι νέος.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

  «Ό   ήλιος   νέος   έψ'   ημέρη».


(Ό ήλιος έκάστην ήμέραν είναι νέος).

Εκφράζεται και έδώ ή ιδέα τής ταυτότητος τών αντιθέσεων. Ό ήλιος έχει και αίωνίαν διάρκειαν, συγχρόνως όμως είναι και διά κάθε ήμέραν νέος ό ήλιος τής ώρισμένης εκείνης ημέρας, άναγεννώμενος εκάστοτε  έκ   τών   αναθυμιάσεων.