θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, August 19, 2013

Οι ευδαίμονες βόες.


ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

"Έάν ή ευδαιμονία συνίστατο εις τάς σωματικάς ήδονάς θά έχαρακτηρίζαμεν τους βούς ώς εύδαίμονας, οσάκις ευρισκον νά φάγουν ρόδι". 

Τό απόσπασμα αποτελεί κατάκρισιν τών σωματικών ηδονών, τάς οποίας χαρακτηρίζει ώς ζωώδεις. Τό παρόν απόσπασμα μας διέσωσεν ό μεσαιωνικός φιλόσοφος Αλβέρτος ό Μέγας, διατυπώσας τούτο λατινιστί.