θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, August 20, 2013

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Μιαίνονται διά νέου αίματος


ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

 «Καθαίρονται δ' άλλω αίματα μιαινόμενοι οίον ε'  τις είς πηλόν έμβάς πηλώ άπονίζοιτο" μαίνεσθαι δ' άν δοκοίη ει τις αυτόν ανθρώπων έπιφραααίατο ούτω ποιέοντα. Καί τοις άγάλμασι δε τουτέοισιν εύχονται, όκοΐον εί τις δόμοισι λεσχηνεύοιτο, ου τι γινώσκων   θεούς  ουτ'   ήρωας   οίτινές   είσιν».

 
(Προσπαθούν δε νά εξαγνισθούν διά καθαρμού (άπό τό αίματηρόν έγκλημα των), ένώ μιαίνονται διά νέου αίματος (τής αιματηράς θυσίας), απαράλλακτα ούτως θά έκανε κανείς, άν ύποτεθή ότι ήθελεν εισέλθει είς πηλόν και ήθελε νά καθαρισθή (άπό τόν πηλόν) νιπτόμενος διά τού πηλού. Διότι θά έδινε τήν εντύπωσιν ότι είναι μανιακός εις εκείνον τον άνθρωπον, όστις θά τόν παρετήρει νά πράττη τοιουτοτρόττως. Και είς αυτά έδώ τά αγάλματα (τών θεών) απευθύνουν ευχάς, απαράλλακτα, όπως θά έκανε κάποιος, όστις θά εφλυάρει απευθυνόμενος προς λίθινα κατασκευάσματα χωρίς καθόλου νά γνωρίζη τί είναι εις τήν ουσίαν των οί θεοί και οί ήρωες).

Ό Ηράκλειτος κατακρίνει τους δι' αιματηρών θυσιών καθαρμούς καθώς και τάς άνευ βαθύτερου νοήματος τυπικάς προσευχάς. Τάς αντιλήψεις ταύτας ανενέωσε κατόπιν ό Ζήνων ό Στωικός. Παρατηρητέα ή  παρετυμολογία μεταξύ μαίνεσθαι και   μιαίνεσθαι.