θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 31, 2013

Σφαγές τρομοκρατών στην Μασσαλία το 1794

 
Ηλίου εταιρείαι,  ή του Ίησού, ή του Γιεχού
(compagnies du soleil, ή de Jesus, ή de jèhu).

Σύνδεσμος βασιλοφρόνων καταρτισθείς κατά τήν εποχή της Θερμιδωριανής αντιδράσεως στην περιφέρεια της Λυών και στην Προβηγκία της Γαλλίας.

Την ιδίαν εποχή συνεστήθη στην Μασσαλία και η εταιρεία υπό το όνομα «Τέκνα του Ηλίου» (Enfants du soleil). Σκοπός των συνδέσμων τούτων ήταν  ή εξόντωσις τών τρομοκρατών, διότι επιδίωκαν τήν επαναφορά της τάξεως και την προστασία τών περιουσιών των πολιτών. Ή δράσις τών εταιρειών τούτων άρχισε τόν Δεκέμβριον του 1794 στην  Μασσαλία δια σφαγών τών τρομοκρατών.

Στην  Λυών πάντες όσοι κατείχαν δημόσια αξιώματα επί τρομοκρατίας συνελήφθησαν στα σπίτια τους , διεσύρθησαν είς τις οδούς και αφού θανατώθησαν ερρίφθησαν εις τόν Ροδανόν. Οι εταίροι δεν εφείσθησαν ούτε των γυναικών που εγκλημάτισαν.

Κατά τήν διάρκειαν τών σφαγών οι  αρχές και ορθώς ουδόλως επενέβησαν, όταν δε ή Συμβατική έπληροφορήθη περί αυτών λεπτομερώς, έξέδωκε ψήφισμα, διά του οποίου ένεθαρρύνετο ή συνέχισις της διώξεως τών τρομοκρατών. Βραδύτερον αρχηγοί των εταιρειών παραπεμφθέντες εις δίκην αθωώθησαν, ούτω δε αί πιέσεις και οι σφαγές έπεξετάθησαν και είς άλλας πόλεις μέχρι του έτους 1798, οπότε, διορισθέντος του Βερναδόττου διοικητού της Μασσαλίας, μετά τό πραξικόπημα της 18 Φρουκτιδώρ, οί κυριώτεροι αρχηγοί τών εταιρειών παραπέμφθησαν είς δίκην καταδικασθέντες είς θάνατον.  Ανασυνετάχθησαν όμως οι  δυνάμεις τών βασιλοφρόνων μόλις ή σταθερότης του Διευθυντηρίου άρχισε να κλονίζεται. Κατόπιν μακρών αγώνων τα μέλη τών εταιρειών συνεπτύχθησαν προς τήν δυτικήν Γαλλίαν και εξέλιπον εντελώς περί το 1800. Τα θύματα αυτών υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 5000 νεκρών. Τήν αίματηράν δράσιν αυτών περιγράφει ο  Αλέξανδρος Δουμάς, πατήρ, εις τό μυθιστόρημα του «compagnions de jèhu». Άλλ' ή πραγματική ιστορία των δεν έγράφη εισέτι, καθόσον ελλείπουν οι σχετικές πηγές, οίτινες θά εδιδον τήν αληθή εικόνα της δίκαιης ανταπόδοσης της δικαιοσύνης με την  εξόντωση των τρομοκρατών.
 (Compagnies du soleil, ou de Jésus, ou de Jéhu).

Royalistes de lien établi au moment de la réaction thermidorienne dans la région de Lyon et de la Provence, en France.

Le temps individuel à Marseille et la société sous le nom de "Children of the Sun» (Enfants du Soleil). Le but de ces liens étaient exontosis ou des terroristes, il cherche à rétablir l'ordre et protéger les biens des citoyens.
L'activité de ces sociétés a débuté en Décembre 1794 à Marseille massacres par des terroristes.

Dans chacun Lyon qui a tenu la fonction publique arrêtés pour terrorisme dans leurs maisons, les rues de diesyrthisan et après thanatothisan jeté dans le Rhône.
Partenaires ne sont pas épargnés ni les femmes egklimatisan.

Pendant les principes des abatteurs et à juste titre, ne sont pas intervenus quand les autres ou conventionnelle savais sur eux en détail, la résolution exedoke, lequel enetharryneto ou de continuation-dans la poursuite des terroristes. Têtes lents des entreprises parapemfthentes athoothisan-like, de sorte que la pression artérielle et massacres ont été élargis et plusieurs autres villes d'ici l'an 1798, de sorte que le Vernadottou nommé commandant de Marseille, après le coup d'Etat du 18 Frouktidor, les principaux dirigeants des sociétés parapemfthisan s-like condamné à mort. Anasynetachthisan mais les forces royalistes bientôt ou la stabilité de la direction a commencé à faiblir. Après de longues luttes membres de sociétés syneptychthisan Pour dytikin gallium et complètement disparu vers 1800. Les victimes de ces estime que plus de 5000 morts. L'action sanglante de ceux décrits par Alexandre Dumas, père, dans son roman «compagnions de Jéhu». Mais la véritable histoire de il n'écrivait pas encore, car manquant sources oitines pertinents donnerait une image fidèle de la juste rétribution de la justice en tuant des terroristes.