θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 09, 2013

Όταν ο Φίλιππος ένίκησε τους αντιπάλους του ...

Φιλίππου του πατρός του Αλεξάνδρου
Όταν μέσα σέ μία ήμερα άνηγγέλθησαν στον Φίλιππο πολλά καί μεγάλα κατορθώματα, «ώ τύχη», είπε, «κάμε μου ένα μικρό κακό ως αντιστάθμισμα τών τόσων πολλών καί μεγάλων αγαθών!»Όταν ο Φίλιππος ένίκησε τους αντιπάλους του καί τόν συνεβούλευαν μερικοί νά κατέχη τις πόλεις μέ φρουρές, είπε: «Μάλλον θά ήθελα νά είμαι έπί πολύν χρόνον χρηστός, παρά νά όνομάζωμαι γιά λίγο κυρίαρχος («δεσπότης»).Όταν πολλοί άπό τους φίλους του προέτρεπαν τόν Φίλιππο νά έξορίση κάποιον πού τόν περιέπαιζεν, ο Φίλιππος είπε: «Αρνούμαι νά πράξω τούτο, γιά νά μή φύγη κύτος άπ' έδώ καί γυρίζη σέ άλλες πόλεις καί μέ κακολογή σέ περισσοτέρους».Οταν κατά τόν πόλεμον έσπασεν ή «κλείς τής χειρός» του Φιλίππου καί o θεράπων Ιατρός κάθε ήμερα απαραιτήτως ζητούσε κάτι επί πλέον ώς άμοιβήν, ο Φίλιππος του είπε: «Γιατρέ, παίρνε oσα θέλεις, διότι σύ εχεις τήν κλείδα τής χειρός σου».Όταν επρόκειτο νά στρατοπέδευση σ' έναν ωραίο τόπο,
και έπληροφορήθη οτι εκεί δέν υπήρχε χόρτο για τά ζώα, ο Φίλιππος είπε: «Πώς έγινεν ή ζωή μας, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να γίνωμεν υπηρέτες ακόμη και τών γαϊδάρων!»
Όταν ήθελε να καταλάβη κάποιο οχυρό φρούριο και οι κατάσκοποι του είπαν, οτι ήταν πολύ απότομο καί οτι ήταν αδύνατο να κυριευθή, έρώτησεν, άν ήταν τόσο δυσδιάβατον, ώστε να μή μπορούσε νά φθάση έως εκεί ένα γαϊδουράκι φορτωμένο με χρυσάφι.Όταν κάποτε ο Φίλιππος έπιασε πολλούς αιχμαλώτους και τους πουλούσε καθισμένος οχι εύπρεπώς, δηλ. μέ άνασηκωμένον τον χιτώνα, ένας άπο τους «πωλούμενους» έφώναξε δυνατά και είπε: «Λυπήσου με, Φίλιππε διότι είμαι πατρικός σου φίλος». Οταν δε ο Φίλιππος τον έρώτησεν, άπο που ήταν ο πατέρας του, εκείνος ενεκρίθη: «θέλω νά έλθω κοντά σου γιά νά σου μιλήσω». Και όταν τον έφεραν πλησίον του Φιλίππου, εκείνος είπε: «Βασιλεύ, νά κατεβάσης πιο κάτω τη χλαμύδα σου, γιατί, όπως κάθεσαι, άσχημονείς». (Τότε δέν φορούσαν πανταλόνια) . Καί ο Φίλιππος ακολούθως είπεν: «Αφήσατε τον ελεύθερον, διότι, ένω ήταν πράγματι ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι μου καί φίλος μου, διέφευγε τήν προσοχή μου».


Όταν κάποτε ο Φίλιππος κατέταξεν ενα άπο τους φίλους του Αντιπάτρου στην τάξι τών δικαστών καί κατόπιν αντελήφθη οτι εκείνος έβαφε τά γένεια του καί τά μαλλιά της κεφαλής του, τον ανασήκωσε άπο τήν θέσι του καί είπε προς τους άλλους. «Νά μή θεωρήτε άξιόπιστον εις τά πράγματα τον «άπιστον έν θριξίν», δηλ. αύτον πού είναι αναξιόπιστος στις τρίχες του».


Οταν άλλοτε, έν καιρώ ημέρας, έκοιμόταν ο Φίλιππος καί οι Έλληνες συγκεντρωμένοι εμπρός στην είσοδο τής σκηνής του τον κατηγορούσαν, ό Παρμενίων, ό στρατηγός του, είπε. «Μην απορείτε, άν τώρα κοιμάται ό Φίλιππος, διότι, όταν σεις έκοιμόσαστε, ούτος παρέμενεν άγρυπνος».Όταν μιά πτωχή καί ηλικιωμένη γυναίκα ζητούσε νά κριθή άπο αυτόν, καί πολλές ώρες τον ενοχλούσε, τής είπε νά μήν περιμένη και χάνη τον καιρό της. Ή πτωχή όμως, θυμωμένη έκραξεν: «Έν τοιαύτη περιπτώσει, καί σύ νά μή είσαι βασιλεύς». Τότε ο Φίλιππος, αφού έξεπλάγη άπο τους λόγους της, όχι μόνον έκείνην άλλα καί τους άλλους εδέχθη καί άκουσε.