θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 09, 2013

Ό πάπας του φιλελευθερισμού - Φρήντριχ Α (φον) Χάγιεκ

 
Άλαίν ντε Μπενουά

 Ό πάπας του φιλελευθερισμού
 

Γεννημένος στή Βιέννη τό 1899, διδάκτωρ του δικαίου καί των πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ό Φρήντριχ Α (φον) Χάγιεκ πραγματοποίησε τίς σπουδές του ύπό τήν διεύθυνσι του Φρήντριχ φόν Βίζερ   καί συνεργάζεται μετά μέ τόν Λούντβιχ φόν Μίζες   στό εκεί Ινστιτούτο. Τό 1931 εγκαθίσταται στην Αγγλία καί γίνεται καθηγητής στό London school of Economics, όπου καταλαμβάνει τήν έδρα του Τούκ της οικονομικής θεωρίας. Αρχικά γοητευμένος άπό τήν σοσιαλίζουσα σκέψι τής Φαβιανής σχολής1 γρήγορα εξελίσσεται προς τόν ακραίο φιλελευθερισμό ύπό τήν επήρεια του Λούντβιχ φόν Μίζες. Εξαιτίας τών θέσεων του λοιπόν υποφέρει άπό τήν επιτυχία τών ιδεών του Κέυνς . Παίρνει τήν αγγλική υπηκοότητα τό 1938. Στά 1944-1945 τό βιβλίο του μέ τίτλο «Ό δρόμος προς τήν σκλαβιά»   έπανέκδοσι άπό τήν ΡUF τό 1985, έχει σάν αποτέλεσμα τήν επαναφορά του στό προσκήνιο. Ή έμφάνισις αυτού του έργου, μιας βίαιης αρνήσεως τής «φαντασιώσεως τής θεωρίας τής κατασκευής», οδηγεί ορμητικά τόν Απρίλιο του 1947 στή δημιουργία τής «Εταιρείας του  Όρους Πελερίν»  , όπου συναντιούνται πολυάριθμοι φιλελεύθεροι ή νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι.  Εχει σάν αποτέλεσμα επίσης μιά πρόσκλησι στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Καθηγητής τής ηθικής φιλοσοφίας στό Σικάγο τό 1950 μέχρι τό 1956, ό Χάγιεκ θά άντληση άπό τήν διδασκαλία του τό υλικό τών πιό γνωστών του έργων, κυρίως τους τρεις τόμους του «Νόμος, Νομοθεσία και Ελευθερία», Λονδίνο 1973-79, γαλλική μετάφρασις Δίκαιο, Νομοθεσία καί Ελευθερία. Μιά νέα σχηματοποίησις των φιλελεύθερων αρχών γιά την δικαιοσύνη καί την πολιτική οικονομία τομ. 1: κανόνας καί τάξις, τομ. 2: Ή χίμαιρα της κοινωνικής δικαιοσύνης, τομ. 3: Ή πολιτική τάξις ενός ελεύθερου λαού ΡUF 1973-1979, έπανέκδ. τό 1985-89), οί όποιοι αντιπροσωπεύουν χωρίς αμφιβολία τήν πιό ολοκληρωμένη έκθεσι της σκέψεως του.
Ό Χάγιεκ επανέρχεται στην Αυστρία τό 1956 καί συνεχίζει νά διδάσκη στό Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ  . Συνταξιοδοτείται τό 1969 καί ζεί από εκείνη τήν ημερομηνία στό Φράιμπουργκ - εν - Μπρισγκάου  της Όμοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Μοιράστηκε τό 1974 τό Βραβείο Νόμπελ της Οικονομίας μέ τόν Γκυννάρ Μιρντάλ 
Οί ιδέες τού Χάγιεκ ενέπνευσαν ιδιαιτέρως τους  Αγγλους συντηρητικούς, μέχρι προσφάτως καί κυρίως τήν Μάργκαρετ Θάτσερ καί τόν Σέρ Κήθ Γιόζεφ  . Στην Γαλλία όπου «ανακαλύφθηκε» κατά τήν διάρκεια της δεκαετίας του εβδομήντα, τό έργο του εκλαϊκεύτηκε από τους «νέους οικονομολόγους» Άνρί Λεπάζ, Ζάκ Γκαρελλό, καί από ορισμένους νέους φιλοσόφους (Φιλίπ Νεμό, Ζάν Μαρί Μπενουά). Ή επιρροή του είναι σήμερα αισθητή κυρίως στους κόλπους τοΰ Έλευθεριακοΰ Κινήματος (Άλαίν Ντυμέ), πού δημιουργήθηκε στην Γαλλία τόν Όκτώβριο του 1987, όπως επίσης καί στό ΙΗS-Εurope, Ευρωπαϊκή θυγατρική του αμερικάνικου ινστιτούτου Ανθρωπίνων Σπουδών, πού ιδρύθηκε από ομάδα νεοφιλελεύθερων Πανεπιστημιακών υπό τήν διεύθυνσι του Ζάκ Γκαρελλό καί του Πιέρ Λεμιέ .


'Εκτός από τά έργα πού ήδη αναφέρθηκαν, ό Φ.Α. Χάγιεκ έγραψε επίσης: Νομισματική Θεωρία καί Εμπορικός κύκλος  1929, Τιμές καί Παραγωγή (1931)  ,    Καλμάν - Λεβί   1975, έπανέκδοσι από τήν Αγορά   τό 1985, Νομισματικός Εθνικισμός καί Διεθνής Σταθερότης (1933)  , Κολλεκτιβιστικός Οικονομικός Σχεδιασμός (μέ τόν Λούντβιχ φόν Μίζες, 1935)  , τό Πολιτικό Ιδεώδες της Κυριαρχίας τοΰ Νόμου (1937)  , Κέρδη, Επιτόκιο καί Έπένδυσις (1939)  , Ή καθαρή θεωρία του Κεφαλαίου (1940)  , Ή άντεπανάστασις της επιστήμης (1944)  , Δοκίμιο γιά τήν Κακή Χρήσι της Λογικής (έπανέκδ. Αγορά τό 1986)  , Ατομισμός καί Οικονομική Τάξις (1948)  , Τό Σύνταγμα της Ελευθερίας (1960)  , Μελέτες Φιλοσοφίας, Πολιτικής καί Οικονομικών (1967)  , Νέες Μελέτες Φιλοσοφίας, Πολιτικής, Οικονομικών καί Ιστορίας τών Ιδεών (1978)  , Άποεθνικοποίησις του Χρήματος (1974-76)  , Ή Ανεργία του 1980 καί τά Συνδικάτα (1980)  , Χρήμα, Κεφάλαιο καί Διακυμάνσεις (1985)  . Τό τελευταίο του βιβλίο, Ή Μοιραία  Επαρσις, Τά λάθη του Σοσιαλισμοΰ, (Εκδόσεις Πανεπιστημίου τοΰ Σικάγο, Σικάγο 1989)  , βρίσκεται επικεφαλής της «Συλλογής τών έργων τοΰ Φ.Α. Χάγιεκ»   πού αναγγέλθηκε ότι θά εκδοθούν στό Σικάγο σέ είκοσι δύο τόμους.
Ή πιό πλήρης βιβλιογραφία γιά τόν Χάγιεκ, ή οποία σταματά τόν Ιούλιο του 1983, βρίσκεται στό βιβλίο του Τζών Γκρέυ, «Χάγιεκ γιά τήν Ελευθερία», Μπάσιλ Μπλάκγουελ,

Λονδίνο 1984, (2η έκδοσις τό 1986 σ.σ. 143-209)  .

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ: ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ