θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 03, 2013

ο Φίλιππος είπε: Αρνούμαι νά πράξω τούτο" Όταν πολλοί άπό τους φίλους του προέτρεπαν τόν Φίλιππο νά έξορίση κάποιον πού τόν περιέπαιζεν, ο Φίλιππος είπε: «Αρνούμαι νά πράξω τούτο, γιά νά μή φύγη ούτος άπ' έδώ καί γυρίζη σέ άλλες πόλεις καί μέ κακολογή σέ περισσοτέρους».

Όταν ο Φίλιππος ένίκησε τους αντιπάλους του καί τόν συνεβούλευαν μερικοί νά κατέχη τις πόλεις μέ φρουρές, είπε: «Μάλλον θά ήθελα νά είμαι έπί πολύν χρόνον χρηστός, παρά νά όνομάζωμαι γιά λίγο κυρίαρχος («δεσπότης»).