θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 02, 2013

Ό Φίλιππος έλεγεν, ότι έμακάριζε τους Αθηναίους.


 
Ό Φίλιππος έλεγεν, ότι έμακάριζε τους Αθηναίους, διότι κάθε χρόνο κατώρθωναν νά εύρουν και εκλέξουν δέκα στρατηγούς.  Έλεγε δέ αυτό, διότι ο ίδιος, σέ διάστημα πολλών ετών, μόλις κατώρθωσε νά ευρη μόνον ένα στρατηγόν, τόν Παρμενίωνα.