θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, March 18, 2013

Πύρρος, ο βασιλεύς της Ηπείρου.Πυρρου του Ήπειρώτου

   Τόν Πύρρο, τόν βασιλέα της Ηπείρου, ερώτησαν τά παιδιά του, σέ ποιόν θά άφινε τήν βασιλεία. Κι' εκείνος απάντησε :
«Σ' εκείνον άπό σας πού θά έχη τό μαχαίρι του περισσότερο κοφτερό».

 Pyrrhus, of Epirus

    Pyrrhus, king of Epirus, ask those children, who do I leave the kingdom. And he replied:

"To those of you that it will have the knife sharp longer."