θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 27, 2013

Η ωραία καί φρόνιμη Μιλησία.


 
 
 
 
Κάποια γυναίκα από τή Μίλητο, κατά τήν εποχή τής νεαράς της ηλικίας, ήταν εξαιρετικά ωραία καί φρόνιμη, καί είχε πολύ καλόν χαρακτήρα.  Ένας πού είδε τήν Μιλησία, τήν αγάπησε καί έστειλε νά τήν ζητήση ως σύζυγον. Τής υπεσχέθη δέ, έκτος από άλλα, καί δέκα πέντε χιλιάδες χρυσούς «στατήρας.» Ύπεσχέθη επίσης ότι θά έδιδε καί περισσότερα, άν ζητούσε εκείνη.  
 

Αλλά ή Μιλησία δεν έδέχετο τήν προσφορά καί έλεγεν, ότι ή πληρωμή ήταν χαρακτηριστικόν εταίρων πού διαθέτουν τόν εαυτόν τους σ' έναν άγνωστον άνδρα καί παραδίδουν τήν ομορφιά τους σαν τά διάφορα ψώνια. Είχε δε διαδοθή γι' αυτή τήν κόρη πάρα πολύ καλή φήμη.  

(Αιλιανού  Άπόσπ. 12.)