θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 14, 2012

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥΟ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στη Δεξαμενή το 1906.
 

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Οι τοιούτοι ήσαν άνθρωποι «φερτοί», άπ' εξω, και όταν κατέφυγον εις τον τόπον, εν ώρα συμφοράς και άνεμοζάλης, κατά τήν Μεγάλην Έπανάστασιν ή κατά τά άλλα κινήματα τά πρό αυτής, αρχομένης της εκατονταετηρίδος, κανείς δεν εδωσε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς.

Άλλ' επειδή οι εντόπιοι είχον άποκλειστικήν προσήλωσιν εις τά κτήματα, αυτοί, οι έπήλυδες, ώς πράττουσιν όλοι οί φύσει και θέσει Εβραίοι, έδωκαν ολην τήν σημασίαν και τήν προσοχήν των εις τά χρήματα. Ηνοιξαν εργαστήρια, μαγαζεΐα, και εμπορεύοντο, και έχρηματίζοντο. Είτα ήλθεν ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβον ανάγκην τών χρημάτων, και τότε ήρχισαν νά υποθηκεύουν τά κτήματα.   Έωσότου παρήλθε μία γενεά, ή μία και ημίσεια, και τά χρήματα επέστρε­ψαν εις τους δανειστάς, συμπαραλαβόντα μεθ’ εαυτών και τά κτήματα.