θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 22, 2012

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ζεύς - Ποσειδών - Άδης

"τρεῖς γάρ τ' ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο Ῥέα
Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ' Ἀΐδης ἐνέροισιν ἀνάσσων.
τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ' ἔμμορε τιμῆς·
ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ 190
παλλομένων, Ἀΐδης δ' ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα,
Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι·
γαῖα δ' ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς Ὄλυμπος".


Γιατί τρείς από τον Κρόνον είμαστε αδελφοί, που έτεκεν η Ρέα,
Ο Ζεύς και εγώ (ο Ποσειδών) και τρίτος ο Άδης, στους νεκρούς βασιλεύς.
Και στα τρία τα πάντα χωρίστηκαν, κι έκαστος πήρε μερίδιο τιμής.
Εγώ έλαχα στην γκρίζα θάλασσα να κατοικώ πάντα
Αφού πάλαμε (τον κλήρο), στον Άδη έλαχε ο αεριώδης ζόφος,
Και στον Δία έλαχε ο ευρύς ουρανός με τον αιθέρα και τις νεφέλες
Η γη κοινή πάντων καθώς και ο μακρός Όλυμπος.
                                  
                                                                                                 Ιλιάς Ο 187-193


THE TRINITY OF GREEKS


Because three of Saturn are brothers who gave birth Rea,
Zeus and I (Poseidon) and the third Hades, the king of dead.
And everything in three separated, and each took a share price.
I took the gray sea to live in forever
The lot to Hades fell the gaseous horror,
To the Jupiter fell the broad sky with ether and the clouds
The earth and Olympus common for all.

The Iliad O (15) 187-193


LA TRINITA DEI GRECI


Per tre di Saturno siamo fratelli che sono nati di Rea,
Zeus io (Poseidone) e Ade terzo, il re dei morti.
E tutto in tre separati, e ognuno ha preso un parte d’ onore.
io li in mare grigio di vivere per sempre
Dopo di tirare asorte , Ade cadde l' orrore gassoso,
Giove cadde l’ ampio cielo con etere e le nuvole
La terra e commune per tutti e l’ alto Olympus.

L'Iliade O (15) 187-193