θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, January 03, 2012

Ή αρμονία έχει δοθή ως σύμμαχος τής ψυχής.


ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΙΜΑΙΟΣ


Φωνής τε δή και ακοής πέρι πάλιν ο αυτός λόγος, επί ταύτα τών αυτών Ένεκα παρά θεών δεδωρήσθαι. Λόγος τε γάρ έπ' αυτά ταύτα τέτακται, τήν μεγίστην ξυμβαλλόμενος είς αυτά μοίραν, όσον τ’ αυ μουσικής φωνής χρήσιμον, πρός άκοήν Ένεκα αρμονίας εστί δοθέν ή δέ αρμονία, ξυγγενείς έχουσα φοράς ταις έν ήμίν της ψυχής περιόδοις, τώ μετά νού προσχρωμένω Μούσαις ούκ έφ’ ηδονήν άλογον, καθάπερ νύν, είναι δοκεί χρήσιμος, άλλ' επί τήν γεγονυίαν έν ήμίν άνάρμοστον ψυχής περίοδον είς κατακόσμη σιν καί συμφωνίαν εαυτή σύμμαχος ύπό Μουσών δέδοται καί ρυθμός αύ δια τήν άμετρον έν ήμίν καί χαρίτων επιδεά γιγνομένην έν τοίς πλείστοις έξιν επίκουρος επί ταύτα ύπό τών αυτών εδόθη.



ΑΠΟΔΟΣΙΣ


Έξ άλλου διά τήν φωνήν και τήν άκοήν ισχύουν τά ίδια ο θεός δηλαδή μας τά έδωσε διά τους Ιδίους λόγους και αιτίας. Διότι ο λόγος δια τον ίδιον ακριβώς σκοπόν έχει όρισθή και ή συμβολή του είς αυτόν είναι μεγίστη. Ό,τι άπο την μουσικήν είναι χρήσιμον είς τήν φωνήν μας έδώθη χάριν τής αρμονίας διά νά τήν άκούωμεν. Ή αρμονία, ή οποία έχει κινήσεις συγγενείς με τάς εντός ημών περιφοράς της ψυχής, έχει δοθή εκ μέρους τών Μουσών είς εκείνον, ο όποιος συναναστρέφεται τάς Μούσας με φρόνησιν, καί όχι νά του χρησιμεύει διά μίαν άσυλλόγιστον ήδονήν, όπως τώρα νομίζεται έχει δοθή ως σύμμαχος τής ψυχής: διά νά επαναφέρη είς τάξιν και συμφωνίαν με τον εαυτόν της τήν εσωτερικήν μας περιφοράν τής ψυχής, αν αυτή είναι εκτός αρμονίας. Επίσης καί ο ρυθμός μας εδόθη υπο τών αυτών Μουσών καί διά τόν ίδιον σκοπόν, ως βοηθός ένεκα τής χωρίς μέτρον και χωρίς χάριν διαθέσεως τών περισσοτέρων ανθρώπων.