θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 30, 2011

Έννίνίος Ερρίκος - Χριστιανός: Η «Βυζαντινή» εκκλησιαστική μουσική είναι καθαρά εβραϊκή

το τρίγωνο, παραδοσιακό εβραϊκό μουσικό όργανο


Έννίνίος Ερρίκος - Χριστιανός. Ολλανδός φιλόλογος άκμάσας περί τά μέσα της ΙΖ' εκατονταετήρίδος. Στα εκδοθέντα συγγράμματά του καταφέρεται κατά τής λεγομένης «Βυζαντινής» εκκλησιαστικής μουσικής, την οποία θεωρεί καθαρά εβραϊκή που ούδεμίαν συγγενεια εχει με την άρχαίαν έλληνικήν.