θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 30, 2011

Εξισλαμισμός
Εξισλαμισμός: Η αποδοχή του μωαμεθανισμού ή ενέργεια του εξισλαμίζειν. Ή διά της βίας των οπλών και διά της πειθούς διάδοσις της μουσουλμανικής θρησκείας θεωρείται καθήκον παντός Μουσουλμανου

Διότι αν και το Κοράνιον διδάσκει ότι δένπρέπει να έκβιάζωνται οί άλλοι άνθρωποι διά την πίστην των κυρίως οί πιστεύοντες είς τά «θεόπνευστα» βιβλία (το «Ευαγγέλιον» και την «Πεντατευχον» έν τούτοις ο αγών υπέρ έπικρατήσεως τής ισλαμικής θρησκείας αποτελεί ένα των πέντε ουχί όμως και των τριών πρώτων και απαραίτητων) εξωτερικών τύπων τής θρησκείας. Αι αμαρτίαι των αγωνιζομένων προς διάδοση της πίστεως των θά συγχωρηθώσιν ύπό του Θεού, οι ίδιοι δε θα καταταχθώσιν είς τον Παράδεισον.

Αι διδασκαλίαι αύται του «Κορανίου» εξηγούσι την όρμήν, μεθ' ης οί Άραβες έπολέμησαν κατά τους πρώτους μετά τήν έμφάνισιν του Μωάμεθ χρόνους προς έξισλάμισιν τών «είδωλολατρικών» φυλών τής Αραβίας, εναντίον τών οποίων κυρίως έστρέφοντο τά παραγγέλματα του ιδρυτού τής μωαμεθανικής θρησκείας. Οί κατόπιν διεξαχθέντες πόλεμοι, οΐτινες έφερον τους Άραβας μέχρι του Άτλαντικού ώκεανοϋ άφ' ενός και μέχρι τών Ινδιών και τής Κίνας άφ' ετέρου, ήσαν κυρίως κατακτητικοί πόλεμοι, κατά τους ό οποίους ό εξισλαμισμός- τών Χριστιανών ή τών Ίουδαίων συνεργατών τους δεν ήτο ό κύριος σκοπός τών Μουσουλμάνων ηγεμόνων. Απόδειξις, ότι οί πρώτοι Όμειάδαι χαλίφαι έκυβέρνησαν τους κατακτηθέντας λαούς και ιδία τους Χριστιανούς μετ' εκτάκτου θρησκευτικής ανοχής, διορίζοντες μάλιστα αυτούς εις υψηλά αυλικά και κυβερνητικά αξιώματα και προκρίνοντες τήν μετά Χριστιανών «λογίων» και «ποιητών» έπικοινωνίαν. Όταν μετά πολλούς αιώνας ή χαλιφεία περιήλθεν εις τους Όσμανίδας Τούρκους, ούτοι μετεχειρίζοντο τήν διάδοσιν τής ισλαμικής θρησκείας ως πρόσχημα διά τάς κατακτητικός αυτών έπιδρομάς. Έπανέφερον τότε οί Τούρκοι κυβερνήται και οί άραβίζοντες θρησκευτικοί αυτών σύμβουλοι τας παλαιάς ίσλαμικάς ρήτρας: «όλοι οί γεννώμενοι είναι έκ φύσεως Μουσουλμάνοι», ότι δηλαδή πάς άνθρωπος γεννάται έκ φύσεως Μουσουλμάνος, άλλ' έχει κλειστούς τους οφθαλμούς μέχρις ότου άναβλέψας Ίδη τό λαμπρόν φως του ίσλάμ έν τω μεταξύ όμως πρέπει νά παροτρύνεται διηνεκώς εις παραδοχήν του ισλαμισμού. Ό εξισλαμισμός όμως τών κατοίκων τής τέως Βυζαντινής αυτοκρατορίας έγένετο ουχί τόσον διά τής βίας όσον λόγω του λαμπρού μέλλοντος, τό όποιον ήνοίγετο εις τους έξωμότας, διά τους οποίους ήσαν κατά προτίμησιν προσιτά τά ανώτατα κυβερνητικά αξιώματα και αυτό ακόμη τό του μεγάλου βεζύρου ή έξησφαλίζοντο φεουδαρχικά προνόμια επί των ραγιάδων, οίτινες παρέμενον Χριστιανοί, ως εν Αλβανία, Βοσνία και Βουλγαρία, όπου κυρίως εσημειώθησαν οί εξισλαμισμοί. Οί ελληνικοί όμως πληθυσμοί, στερρώς έρχόμενοι της πατρίου αρχαιοελληνικής θρη¬σκείας, και μηδέποτε παύσαντες να έλπίζωσιν εις την άπόσεισιν του τούρκικου ζυγού, δέν έξισλαμίσθησαν όμαδικώς. Πλην τών μεμονωμένων εξαιρέσεων εκείνων, οίτινες κατά τους πρώτους της κατακτήσεως χρόνους, θαμβούμενοι έκ της εξωτερικής μεγαλοπρέπειας των δημοσίων τελετών και της θέσεως, την οποίαν κατέχον εις ταύτας οι έξωμόται, ύψωναν τον δάκτυλον εις ένδειξη του ότι είναι πρόθυμοι νά άλλαξοπιστήσωσιν, ό ελληνισμός διέσωσε την αρχαιοελληνικήν θρησκείαν του και αυτοί δε οι εις θάνατον καταδικαζόμενοι σπανιότατα ετεινον ευήκοον οΰς εις τάς ενώπιον της αγχόνης γινομένας προτάσεις έξωμοσίας. Έδεκατίσθη όμως ο υπόδουλος ελληνισμός επί αιώνας ως έκ του παιδομαζώματος, της βιαίας στρατολογίας τών υγιέστερων παιδιών και του αναγκαστικού αυτών εξισλαμισμού.