θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 11, 2011

«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΙΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 2011 μ.Ά.Τ. Α.
«Ε.Θ.Ο.Σ.»- «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ» (6ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.- www.ellanikos.gr.-) βασ. Ήρακλείου 28, 2ος όροφος,αίθ. 11, Θεσσαλονίκη.-


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΕΛΛΑΙΟΥ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) 2011 μ.Ά.Τ.


Δευτέρα 7 Άπελλαίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:1.-«Ή Θεά Έριςκαί ή Κοσμική Τάξις».-


2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.Δευτέρα 14 Άπελλαίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:1.-«Ή έννοια τού Έθνους καί τού Έθνισμού (ύπό τήν θρησκευτικήν αύτού διάστασιν)».-


2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.Δευτέρα 21΄Απελλαίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:1.-«Ό Θεός Άσκληπιός».


2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.Δευτέρα 28 Άπελλαίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:1.-«Φυσιολατρεία καί Οίκολογία».-


2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, δικηγόρος, τηλ.:6944.810701.


ellanikos@gmail.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙEΣ:Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, δικηγόρος, τηλ.:6944.810701.*