θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 06, 2011

Οι αμοιβές των 300 της Βουλής, πρωθυπουργού και προέδρου Δημοκρατίας


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠαραΤηρηΤήριο


- 360.000 ευρώ το χρόνο Λαμβάνει ο Πρό­εδρος της Δημοκρατίας
- 113.500 ευρώ το χρόνο Λαμβάνει ο Πρω­θυπουργός
- 98.760 ευρώ το χρόνο Λαμβάνουν οι Υπουργοί/Βουλευτές. Επιπροσθέτως Λαμβάνουν επίδομα γραφείου, τηΛεφώνου, κίνησης και αυτοκίνητο!
200.000 φτάνει το εφάπαξ των υπαλλήλων της Βουλής
Ενώ εξακολουθούν να είναι οι δημόσιοι Λειτουργοί με τις μικρότερες μειώσεις μόνο 12% μετά το μνημόνιο!
Τη στιγμή που οι μισθωτοί χάνουν κατά μέσον όρο 400 ευρώ το μήνα εδώ και ένα χρόνο ελέω Μνημονίου, οι ανώτατοι άρχοντες είδαν μόνο τη μείωση κατά 12% των εξόδων παράστασης, όταν οι συνολικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων κόπηκαν οριζόντια 20% (πλέον των Δώρων και επιδόματος αδείας που κόπηκαν σε όλους ανεξαιρέτως).
Κοντά σε βουλευτές, υπουργούς, υφυπουρ­γούς, τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας "ευνοημένοι" είναι και οι πέριξ αυτών υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι εκτός του ότι διατήρησαν 16 μισθούς εισπράττουν παχυλά εφάπαξ -κατά μέσον όρο 250.000 ευρώ- και υψηλές συντάξεις.
Παγκόσμια πρωτοτυπία αποτελεί και η κατοχύρωση δύο συντάξεων για τους βουλευτές.
Οι περικοπές
1.. Καταρχήν το Μνημόνιο έφερε την πε­ρικοπή κατά 12% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουρ­γού, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του προέδρου της Βουλής, των υπουργών και των υφυπουργών. Δηλαδή, μια μηνιαία περικοπή της τάξης των 1.000 περίπου ευρώ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 190 ευρώ κατά μέσον όρο για τους υπόλοιπους.
2.. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εισ­πράττει περίπου 360.000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 565/18.3.1977 του παρέ­χεται μηνιαία χορηγία ίση με το τετραπλάσιο της βουλευτικής αποζημίωσης (7.000 ευρώ), ήτοι 28.000 ευρώ, τα οποία περιορίζονται σε περίπου 22.000 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%. Συμπληρωματικά κα­ταβάλλονται μηνιαία ως έξοδα παράστασης ίσα με το 1/3 της χορηγίας -και μάλιστα χωρίς κρατήσεις, ήτοι 9.300 ευρώ, τα οποία μετά τη μείωση του 12% περιορίστηκαν σε περίπου 8.200 ευρώ. Μηνιαίως εισπράττει περίπου 30.000 ευρώ ή κοντά 360.000 ευρώ ετησίως.
3.. Ο πρωθυπουργός παίρνει τη βουλευτική αποζημίωση 7.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 40% ως έξοδα παράστασης, ήτοι 2.800 ευρώ ή περίπου 2.460 ευρώ μετά την περικοπή 12%. Συνολικά λαμβάνει περίπου 9.460 ευρώ το μή­να ή περίπου 113.500 ευρώ (προ φόρου) ετη­σίως.
4.. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, που έχουν και τη βουλευτική ιδιότητα, λαμβά­νουν τη βουλευτική αποζημίωση 7.000 ευρώ μηνιαίως, με προσαύξηση 30% για τον αντι­πρόεδρο και 20% για τους βουλευτές ως έξοδα παράστασης ήτοι 2.100 ευρώ και 1.400 ευρώ αντίστοιχα. Μετά την περικοπή 12% τα ποσά αυτά μειώνονται σε 1.900 ευρώ και 1.230 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς ένας υπουργός ή υφυπουργός-βουλευτής λαμβάνει μηνιαίως 8.230
ευρώ ή περίπου 98.760 ευρώ (προ φόρου) ετησίως.
Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει 8.900 ευρώ μη­νιαίως ή περίπου 106.800 ευρώ (προ φόρου) ετησίως.
Το υπουργικό
5.. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, λαμβά­νουν τη βουλευτική αποζημίωση 7.000 ευρώ και το 50% των εξόδων παράστασης των υπουργών-βουλευτών, ήτοι 700 ευρώ, τα οποία περι­ορίστηκαν σε 610 ευρώ μετά την περικοπή 12%. Συνεπώς οι βουλευτές μηνιαίως λαμβάνουν 7.610 ευρώ ή περίπου 91.320 ευρώ (προ φόρου) ετησίως.
6.. Οι Βουλευτές εκτός της βουλευτικής αποζημίωσης 7.000 ευρώ (κάθε χρόνο από το 2009, ο πρόεδρος της Βουλής εισηγείται τη μείωση της αποζημίωσης στην ολομέλεια, η οποία την εγκρίνει) εισπράττουν και έξοδα παράστασης 1.400 ευρώ ή περίπου 1.230 ευρώ μετά την περικοπή 12%. Μηνιαίως λαμβάνουν (προ φόρου) 8.230 ευρώ ή 98.760 ευρώ ετη­σίως.
7.. Αξίζει να καταγραφεί ότι οι βουλευτές έχουν λαμβάνειν και από τις συμμετοχές τους στις Επιτροπές -δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέ­ρον στην Επιτροπή Οικονομικών που συνεδρι­άζει τις περισσότερες φορές τον τελευταίο χρό­νο, ώστε να αναπληρώσουν, συμφωνά με πλη­ροφορίες, τα χαμένα από τις περικοπές του Μνημονίου.
Επιπροσθέτως λαμβάνουν επίδομα οργάνω­σης γραφείου, επίδομα κίνησης αναλόγως του τόπου εκλογής, αυτοκίνητα, και μεταξύ άλλων η Βουλή τους πληρώνει και τους λογαριασμούς τηλεφώνου.
Δυο συντάξεις
8.. Καταστρατηγείται πρωτίστως από τους βουλευτές ο βασικός κανόνας του ενός κυρίου φορέα σύνταξης για όλους τους ασφαλισμέ­νους. Οι βουλευτές λαμβάνουν δυο κυρίες συ­ντάξεις και χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς το υψος της σύνταξης που λαμβάνουν από άλλο ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης. Από το 1993 και μετά το σύνολο
των ασφαλισμένων λαμβάνει μόνο μια κύρια σύνταξη, ενώ το προνόμιο των δύο κύριων συν­τάξεων διατηρήθηκε μόνο για ασφαλισμένους προ του 1993. Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμη και ο διπλασιασμός του χρόνου της βουλευ­τικής θητείας από 4 σε 8 έτη από το 2008 δεν αφορούσε τους παλιούς, αλλά τους νέους βου­λευτές.
9.. Σε όλους τους Προέδρους της Δημο­κρατίας που έχουν αποχωρήσει παρέχεται ισό­βια μηνιαία αποζημίωση λόγω εξόδων παράστα­σης ίση με το 50% της μηνιαίας χορηγίας του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας ήτοι 11.000 ευρώ (μετά τον παρακρατούμενο φόρο 20%) ή ετησίως 132.000 ευρώ.
Οι υπάλληλοι
10.. Προκλητικό είναι το συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής, καθώς και η πληθώρα επιδομάτων, προσαυξήσεων, αποζημιώσεων και εφάπαξ παροχών. Ενδεικτι­κές είναι οι συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς για το προσωπικό της Βουλής. Όπως η προ­σαύξηση κατά 25% του βασικού μισθού, η πε­ραιτέρω προσαύξηση κατά 15% με την αποχώ­ρηση τους λόγω συνταξιοδότησης και η λήψη πλήρους σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
11.. Οι υπάλληλοι της Βουλής εξαιρούνται από τα όρια ηλικίας για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης, καθώς αυτή υπολογίζεται με 28,5 έτη στο 100% των προσαυξημένων κατά το μήνα εξόδου αποδοχών τους, όταν για όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους υπάρ­χει όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης, η ο­ποία υπολογίζεται με 35 έτη υπηρεσίας στο 80% των αποδοχών τους. Και μάλιστα όταν πλη­ρώνουν αμφότεροι τις ίδιες κρατήσεις 6,67% για κύρια σύνταξη. Ο υπολογισμός της σύντα­ξης βάσει του ίδιου καθεστώτος, που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και το οποίο νομοθετήθηκε πέρυσι λόγω Μνημονίου, αφορά μόνο όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι­καίωμα από το 2010 και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3865. Αλλά ακόμα και αυτοί που θα βγουν στη σύνταξη με το 80% των αποδοχών τους, όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, τυγχάνουν της προσαύξησης 25% των αποδοχών τους. Συνεπώς, οι παλαιοί υ­πάλληλοι της Βουλής βγαίνουν στη σύνταξη με το ευνοϊκό καθεστώς που ίσχυε μέχρι το 2009. 12.. Συμφωνά με στοιχεία του υπουργείου, γενικός διευθυντής της Βουλής με 28,5 έτη υπηρεσίας παίρνει κυρία σύνταξη 5.169 ευρώ όταν του προέδρου του Αρείου Πάγου, του Συμ­βουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 28,5 έτη είναι 4.785 ευρώ και με 35 έτη 5.906 ευρώ. Την ίδια στιγμή ο αρ­χηγός ΓΕΕΘΑ (πτέραρχος) με 28,5 έτη υπηρε­σίας παίρνει σύνταξη 2.937 ευρώ και με 35 έτη 3.619 ευρώ. Ο γενικός διευθυντής υπουργείου δε, παίρνει σύνταξη 2.306 ευρώ με 28,5 έτη υπηρεσίας και 2.782 ευρώ με 35 έτη υπη­ρεσίας.
Εφάπαξ 58 μισθοί
13.. Οι υπάλληλοι της Βουλής κατά την αποχώρηση τους από την εργασία λαμβάνουν εφάπαξ από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βου­λής (ΤΑΥΒ) πέραν του ποσού που λαμβάνουν από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Το εφάπαξ του ΤΑΥΒ ισούται με 2 μισθούς ανά έτος ασφάλισης, δηλαδή με 28,5 έτη λαμβάνουν 58 μισθούς ή κατά μέσον όρο 200.000 ευρώ. Οσο δε για το εφάπαξ από το ΤΠΔΥ υπολογίζεται σε περίπου 50.000 ευρώ. Συνολικά, με τη αποχώρηση τους λαμβάνουν κοντά 250.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΤΑΥΒ, εκτός από την εισφορά 5% των υπαλλήλων, επιχορηγείται από τον προϋπολο­γισμό της Βουλής με τουλάχιστον 10%, 4% επί προμηθειών και εργασιών Βουλής, ενοίκια κα­φενείων και άλλων χώρων Βουλής, καθώς και από ποσά εκποίησης άχρηστου υλικού, χάρτου κ.λπ. της Βουλής και της Βιβλιοθήκης της.
Η προϋπολογιζόμενη ετήσια αποζημίωση για τους βουλευτές ανέρχεται στο ποσό των 21.226.400 ευρώ. Πέραν αυτών, όμως, προ­βλέπονται και τα ακόλουθα:
* Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής: 5.000.000 ευρώ
* Επίδομα οργάνωσης γραφείου: 8.086.300 ευρώ
* Οικογενειακή παροχή βουλευτών:
212.800 ευρώ
* Έξοδα κίνησης βουλευτών: 1.715.600 ευρώ
* Ταξίδια στο εσωτερικό: 1.670.000 ευρώ
* Ταξίδια στο εξωτερικό: 1.500.000 ευρώ. Αθροισμα; 18.184.700 ευρώ!
Σε αυτά, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και μέρος του ποσού των 9.373.000 ευρώ, που εμ­περιέχονται στους κωδικούς οι οποίοι αφο­ρούν την κάλυψη λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Οι δραστικές περικοπές που επιτεύχθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό της Βουλής -μεγαλύτερες συγκριτικά με πα­ρελθόντα έτη, και οι οποίες ξεπερνούν ελά­χιστα το 9%- έχουν τη σημασία τους.
Ωστόσο, και με τη δημόσια συζήτηση να εστιάζεται στην ανάγκη δραστικής περικοπής είτε επιδομάτων υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε ακόμα και δαπανών ύψους μερικών χιλιάδων ή εκατοντάδων ευρώ σε Νομαρχίες και ΚΑΠΗ, τα σχετικά με τις αποδοχές των βουλευτών, βρίσκονται τουλάχιστον σε αναντιστοιχία με το πνεύμα των καιρών. Το "πρόβλημα" προσλαμ­βάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, για δύο επιπρόσθετους λόγους: Αφενός, διότι είναι γνωστό ότι μέρος των αποδοχών τους οι βου­λευτές το λαμβάνουν δίχως αντικειμενικά να το δικαιούνται, καθώς αμείβονται για ανύπαρκτη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις της Ολομέ­λειας και των Επιτροπών.
Παράλληλα προς τα παραπάνω, προσεκτι­κή μελέτη του Προϋπολογισμού της Βουλής οδηγεί σε περίεργα συμπεράσματα. Περιλαμ­βάνονται ποσά για έργα τα οποία, ωστόσο, εμφανίζονται κάθε χρόνο να απορροφούν επαναλαμβανόμενα κονδύλια. Πρόκειται για εκπόνηση μελετών και εργασίες ανακαίνισης των ιδίων κτιρίων (Καπνεργοστάσιο, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Διατηρητέο οδού Βουλής, κτίριο οδού Φιλελλήνων). Για το 2011 προβλέπεται αθροιστικά το ποσό των 3.943.000 ευρώ.