θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, July 01, 2011

«ΜΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡ0ΥΣ ΕΩΡΤΑΣΑΝ 0Ι ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ».

Γενίτσαροι,genitsaroi


«ΜΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡ0ΥΣ ΕΩΡΤΑΣΑΝ 0Ι ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ».
» Έφωταγωγήθησαν οί μιναρέδες.

» Κωνσταντινούπολις, 29 Μαΐον 1957 :
Έωρτάσθη εδώ ή 514η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Ή συγκέντρωσης τουρκικού πλήθους έγινε εις την πύλην του Ρωμανού (Τόπκαπου) τον χερσαίον βυζαντινού τείχους, οπού εξεφωνήθησαν λόγοι, εις ενα δε εκεί πύργον του τείχους, ύψώθη ή τουρκική σημαία. Ό υψώσας τήν σημαιαν και οί λοιποί όπλίται εφερον στολάς γενιτσάρου. Μετά ταύτα το πλήθος επεσκέφθη το μαυσωλείον του Πορθητού, το κείμενον όπισθεν του τζαμιού του Πορθητού, του Φατίχι. Τήν νύκτα έφοταγωγήθησαν οι μιναρέδες τών μεγάλων τζαμιών. Ό υψώσας τήν σημαιαν επι του πύργου οπλίτης έφερε γενιτσαρικήν στολήν, ώς εκείνην του ούλουμπατλή Χασάν, πού ύψωσε τήν σημαιαν κατά τήν Αλωσιν και ο όποιος ήτο εξισλαμισθείς Έλλην χριστιανός χωρίον της Προύσης, τον όποιον αναθεματίζει εις στίχους του άγνωστος Βυζαντινός λαϊκός ποιητής της εποχής εκείνης».
( έφημ. «Βήμα» τήν 30-5-67).