θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 29, 2011

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ.

ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ.

Subconscious SUBMISSION OF NEW WORLD FLAG WITH THE COLORS OF THE RAINBOW.

ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ:

ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΤ1:


ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ:

children's toy Store - Betsy's Kindergarten Adventures - Clothing - Schoolhouse and Rainbow T-Shirt - T-Shirts - Betsy's Adventures


ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ
BIROBIDZAN:
ΣΕ ΚΑΠΕΛΑ:
ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ:
  1. ΣΕ ΜΠΛΟΥΖΕΣ
    APPLE RAINBOW T SHIRT  1. ΣΕ ΚΑΣΚΟΛ


ΣΤΗΝ «ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»


…. ΣΕ ΣΕΛΟΤΕΪΠΣΕ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

APPLE RAINBOW T SHIRT

dark-side

ΣΕ ΤΙΤΛΟ ΡΟΚ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ:

  1. File:Rainbow-longliverocknroll1.jpg

ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΔΙΣΚΩΝ:

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ.

ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΧΙΟΥΜΟΡ:

ΝΑ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ. ΝΑ ΜΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΑΥΤΗ;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

8 Καί είπεν ό θεός τω Νώε καί τοις υίοίς αυτού μετ' αύτού λέγων
9 καί ιδού έγώ άνίστημι τήν διαθήκην μου ύμίν καί τω σπέρματι υμών μεθ' υμάς
10 καί πάση ψυχή ζώση μεθ' υμών, άπό όρνέων καί άπό κτηνών, καί πάσι τοις θηρίοις τής γης, όσα εστί μεθ' υμών άπό πάντων τών εξελθόντων έκ τής κιβωτού. 11 καί στήσω τήν διαθήκην μου προς υμάς, καί ούκ άποθανείται πάσα σαρξ έτι άπό του ύδατος του κατακλυσμού, καί ούκ έτι έσται κατακλυσμός ύδατος του καταφθείραι πάσαν τήν γήν.
12 καί είπε Κύριος ό θεός προς Νώε τούτο τό σημείον τής διαθήκης, δ έγώ δίδωμι άνά μέσον εμού καί υμών καί άνά μέσον πάσης ψυχής ζώσης, ή έστι μεθ' υμών εις γενεάς αιωνίους
13.τό τόξον μου τίθημι έν τή νεφέλη, καΓέσται εις σημείον διαθήκης άνά μέσον έμοΰ καί τής γής.
14. καί έσται έν τω συννεφεΐν με νεφέλας έπί τήν γήν, όφθήσεται τό τόξον έν τή νεφέλη,
15. καί μνησθήσομαι τής διαθήκης μου, ή έστιν άνά μέσον έμού καί υμών, καί άνά μέσον πάσης ψυχής ζώσης έν πάση σαρκί, καί ούκ έσται έτι τό ύδωρ είς κατακλυσμόν, ώστε έξαλείψαι πάσαν σάρκα.
16.καί έσται τό τόξον μου έν τή νεφέλη, καί όψομαι του μνησθήναι διαθήκην αιώνιον άνά μέσον εμού καί τής γής καί άνά μέσον ψυχής ζώσης έν πασι σαρκί, ή έστιν έπί τής γης.
17. καί είπεν ό θεός τω Νώε τούτο τό σημείον τής διαθήκης, ής διεθέμην άνά μέσον εμού καί άνά μέσον πάσης σαρκός, ή έστιν έπί τής γής. (ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ!)