θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 26, 2011

Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του Φαλμεράϋερ.

Εκ της συγκρίσεως τών ηθών και τών εθίμων του νεοελληνικού λαού προς τήν γλώσσαν, τά ήθη και τά έθιμα τών αρχαίων Έλλήλων αποδείκνύονται αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του Φαλμεράϋερ.

Fallmerayer
Ό Φαλλμεράϋερ έγένετο ευρύτερον γνωστός εν Ελλάδι και ήγειρε κύμα αγανακτήσεως των Ελλήνων εναντίον του, διότι εν τοις έργοις αυτού ύπεστήριξεν ότι ή φυλή τών αρχαίων Ελλήνων έξέλιπεν εντελώς συνεπεία κατακλίσεως της Πελοποννήσου και της άλλης Ελλάδος υπό πολυάριθμων Σλαύων άπό του ΣΤ' ήδη μ. Χ. αιώνος. Οι Σλαύοι ούτοι μετά τών βραδύτερον κατελθόντων Αλβανών και άλλων βαρβάρων είναι κατ' αυτόν οί πρόγονοι τών σημερινών Ελλήνων, οί όποιοι ούδεμίαν σχέσιν ανθρωπολογικήν ή άλλην έχουν προς τους αρχαίους Έλληνας. «Τό κάλλος του σώματος, ελεγεν ό Φαλμεράϋερ, ή ούρανία πτησις της διανοίας, τό μέτρον και ή άπλότης τών ηθών, τέχνη, γυμνάσια πόλεις, χωρία, μεγαλοπρεπείς στοαί και ναοί και αυτό τό όνομα τών Ελλήνων Εξαφανίσθηκαν άπό του προσώπου της ελληνικής ηπείρου... Ούδεμία μόνη σταγών γνησίου και αμιγούς ελληνικού αίματος ρέει εις τάς φλέβας τών Χριστιανών κατοίκων της σημερινής Ελλάδος».
Ή θεωρία αυτή, ήτις κατά μέγα μέρος στηρίζεται επί παρεξηγήσεων διαφόρων χωρίων Βυζαντινών συγγραφέων, έξηλέγχθη εσφαλμένη υπό του Κ. Παπαρρηγοπουλου εις την περίφημον μελέτην του: «Περί έποικίσεως σλαυϊκών τινών φύλων είς την Πελοπόννησον» (Αθήναι 1843), ύπό του Ηορί και ύπό άλλων ιστορικών, σήμερον δέ δεν έχει πλέον οπαδούς εν όλη αυτής τη έκτάσεις και ταις συνεπείαις. Κατά τήν έποχήν όμως καθ’ ήν ενεφανίσθη έπροκάλεσε μέγαν θόρυβον και δημιούργησε όλόκληρον άντιρρητικήν φιλολογίαν. Οι Έλληνες λόγιοι ήγωνίσθησαν διά του παραλληλισμού της γλώσσης, τών ηθών και τών εθίμων του νεοελληνικού λαού προς τήν γλώσσαν, τά ήθη και τά έθιμα τών αρχαίων Έλλήλων να αποδείξουν αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Φαλμεράϋερ.
Έκ του αγώνος τούτου έδημιουργήθη εν Ελλάδι ή λαογραφική επιστήμη (βλ. λ. λαογραφία, τ. ΙΕ', σ. 784 α κ. έξ.).