θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 04, 2011

Ο πολιτικός δεν έχει καμμίαν σχέσιν με την ευαισθησία...
Ο πολιτικός δεν έχει καμμίαν σχέσιν με την ευαισθησία... Ο,τι βλέπει, το βλέπει αποκλειστικώς μέ τά κυάλια της πολιτικής. Ένα είναι τό καθήκον του: Νά προσέχει ώστε τά κυάλια του, ούτε νά μεγενθύνουν ούτε νά μικραίνουν τίποτε.

(Mme de Remusat, Memoires)

The politician has the slightest connection with any sensitivity ... Whatever he sees, sees it solely on the binoculars of politics. One is the task: Be careful of binoculars, or to enlarge or to diminish anything.

(Mme de Remusat, Memoires)

L'homme politique a le moindre rapport avec toute la sensibilité ... Tout ce qu'il voit, il voit uniquement sur la politique des jumelles. L'une est la tâche: Méfiez-vous des jumelles, ou pour agrandir ou de diminuer quelque chose.

(Mme de Rémusat, Mémoires)