θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 19, 2010

ΤΑ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑΤΑ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΙΚΟΝ ΑΓΗΜΑ «ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΘΕΜΑ: ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΕΣΠΈΡΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΗΡΩΩΝ 2010 μ.Ά.Τ.

Τήν Άρεοδίτην(Τρίτην) τού φθίνοντος μηνός Διονυσίου(Δεκεμβρίου) τού ένεστώτος έτους 2010 άπό τής Γεννήσεως του Θεοχρήστου Άπολλωνίου Τυανέως μέλλει νά λάβουν χώραν είς τήν αίθουσαν τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»(βασιλέως Ήρακλείου 28, 2ος όροφος, γρ. 11, Θεσσαλονίκη) και ώραν 20.30 μ.μ. τέλεσις των έορτασμών ΤΟΥ ΤΡΙΕΣΠΈΡΟΥ, ΤΩΝ ΗΛΙΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΗΡΩΩΝ, καθώς καί όμιλίαι έπ΄ αύτών άπό έκπροσώπους των δύο συνδιοργανωτών-συνεργαζομένων συλλόγων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και «ΟΠΛΙΤΙΚΟΝ ΑΓΗΜΑ ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ» και προβολαί είδικού κινηματογραφικού ύλικού.

Θα έπακαλουθήση συμποσιασμός.

Οί Φίλοι των Πατρώων Έδών και Ήθών,Ίερών και Όσίων είναι άπαντες προσκεκλημένοι.

Έν Θεσαλονίκη τη 16η μηνός Διονυσίου(Δεκεμβρίου) 2010 μ.Ά.Τ.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

ΟΠΛΙΤΙΚΟΝ ΑΓΗΜΑ «ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ»