θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 07, 2010

FREDERIC MYERS (Μάϊερς)FREDERIC MYERS (Μάϊερς)

Πηγή: Παν. Μαρίνη: Τα ψυχικά φαινόμενα


Αφήνεται, συγχρόνως, να έννοηθή ότι οί ασχολούμενοι με τάς ψυχικάς έρευνας είναι «περίεργοι» ή «γραφικοί»! Ό αναγνώστης οφείλει να γνωρίζη ότι οί ισχυριζόμενοι τούτο εάν δεν είναι αναίσχυντοι χριστιανοί πράκτορες είναι αυτοί οί ίδιοι άξεστοι και αγράμματοι άνθρωποι! Αντιθέτως, οί θεμελιωταί της επιστήμης της ψυχικής έρεύνης υπήρξαν άπαντες πεπαιδευμένοι, ύπό την πλήρη έννοιαν τής λέξεως! Δεν αποδίδει την πραγματικότητα το νά λέγωμε ότι επαγγελματικώς ήσαν κλασσικισταί, νομομαθείς , ιατροί, φιλόσοφοι, φυσικοί ή χημικοί! Ήσαν άνθρωποι οί όποιοι είχον λάβει τήν έγκύκλιον κλασσικήν και φιλοσοφικήν παιδείαν τής Βικτωριανής εποχής.

Γράφει, "επί παραδείγματι, εις τήν αύτοβιογραφίαν του ό FREDERIC MYERS (Μάϊερς) ότι εις ήλικίαν δέκα ετών έγνώριζε ήδη Ελληνικά και Λατινικά, το πρώτον κλασσικό ανάγνωσμα του ήτο ό Βιργίλιος, κατόπιν από τά δέκα έως τά δεκαέξ περνούσε τήν ήμέραν του άπαγγέλλων άπό στήθους Όμηρον, Αίσχύλον, Λουκρήτιον, Όράτιον και Όβίδιον. Εις ηλικίαν δεκατεσσάρων ετών ήτο δι' αυτόν μέγα διαφωτιστικόν συμβάν ή ανάγνωσις του πλατωνικού Γοργίου ενώ ή μελέτη του Φαίδωνος εις τά δεκαέξ τού προκάλεσε μίαν πραγματικήν ψυχικήν μεταστροφήν με αποτέλεσμα νά άποτάξη τάς σαθράς ιδέας τής χριστιανικής κατηχήσεως.Τότε επανήλθε εις τήν λατρείαν -ώς λέγει- τού Βιργιλίου έχων απομνημονεύσει πλήρως τα Βουκολικά, τα Γεωργικά και την Αινιάδα.
Και συνεχίζει: «ή ανακάλυψις εις τα δεκαεπτά μου των ποιημάτων της Σαπφούς, που εως τότε την έγνώριζον μόνον ως όνομα ήτο δι' έμέ διαρκής πηγή μεθυστικής χαράς, χαράς τήν οποίαν έβίωσα επίσης ολίγον άργότερον κατά τήν μοναχικήν μου αποκρυπτογράφησα του Πινδάρου»


(1893 έπανέκδ. 1961).

Άς τα ίδούν αυτά οι σημερινοί άξεστοι και τρισβάρβαροι διδάσκαλοι, καθηγηταί και μαθηταί οί όποιοι δεν δύνανται νά γράψουν σωστά ούτε μίαν λέξιν τής ελληνικής όμως έχουν ως "χόμπυ" τάς καταλήψεις και τάς πυρπολήσεις των σχολών των διότι πρέπει το κράτος νά δώση και άλλα επιπλέον χρήματα διά τήν "έκπαίδευσίν" των!