θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 06, 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ: κ. Ελευθέριε Βενιζέλε


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΗΓΗ: Γ. Γ. ΑΥΦΑΝΤΗΣ «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ»

Επειδή οι Ιστορικοί και λοιποί υπεύθυνοι αποφεύγουν νά δημοσιεύουν την έπιστολήν του εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης θα τό κάνω έγώ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Αγαπητέ φίλε και αδελφέ, κ. Ελευθέριε Βενιζέλε,
Επέστη ή μεγάλη στιγμή της Μικράς Ασίας, τό ελληνικόν κράτος, άλλα και σύμπαν τό έλληνικόν Έθνος καταβαίνει πλέον είς τόν Άδην από του οποίου καμμία πλέον δύναμις δέν θά δυνηθή νά τό αναβίβαση και τό σώση.
»Τής αφάνταστου ταύτης καταστροφής βεβαίως αίτιοι είναι οί πολιτικοί και προσωπικοί Σας εχθροί, πλην και Ύμείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης βάρος δια δύο πράξεις Σας.
»Πρώτον διότι άπεστείλατε είς Μ. Άσίαν ώς ύπατον άρμοστήν ένα τοϋτ' αυτό παράφρονα και έγωιστήν, φλύαρον, απερροφημενον έν τω αϋτοθαυμασμώ του καί καταφρονούντα καί υβρίζοντα καί δέροντα και έξορίζοντα καί φυλακίζοντα όλα τα υγιή καί σώφρονα στοιχεία του τόπου, διότι έν τω φρενοκομίω του βεβαίως δεν είχεν τόπον, και εις το τέλος άποδώσαντα αυτούς τους άγλαούς καρπούς της τελείας του Μικρασιατικού λαού καταστροφής, τους οποίους νυν θερίζομεν.
»Καί δεύτερον διότι πριν άποπερατώσητε το έργον Σας και θέσητε τήν κορωνίδα καί τό επιστέγασμα επί του άναγερθέντος άφαντάστως ωραίου καί μεγαλόπρεπους δημιουργήματος Σας, της καταθέσεως των θεμελίων της περικλεεστάτης ποτέ Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας, είχατε τήν άτυχη καί ένοχον έμπνευσιν να διατάξητε έκλογάς κατ' αύτάς ακριβώς τάς παραμονάς τής εισόδου Σας, είς Κωνσταντινούπολιν και τής καταλήψεως αυτής ύπό του Ελληνικού Στρατού προς έκτέλεσιν των όρων τής -οίμοϊ- διά παντός καταστραφείσης Συνθήκης των Σεβρών.
Αλλά γέγονεν ό γέγονεν!...
...»Καί επειδή οί καιροί ού μενετοί πλέον, έκρινα καθήκον καί έμόν απαραιτήτων νά κυλίσω τόν πύθον μου έν μέσω τής γενικής κινήσεως τής παγκοίνου έδώ συμφοράς μας καί πρώτον μέν έγραψα μέ ήμερομηνίαν 21 Αυγούστου προς τόν επί του ελληνικού θρόνου εύρισκόμενον Κωνσταντίνον νά προβή είς τάς μεγάλας αποφάσεις.... καί τήν άμεσον εντεύθεν έκδίωξιν Στεργιάδου καί Χατζανέστη καί άλλα σχετικά: ... καί ζήτημα είναι έάν όταν τό παρόν μου γράμμα αναγιγνώσκεται ύπό τής Υμετέρας Έξοχότητος, άν ήμείς πλέον ύπάρχωμεν έν τή ζωή προοριζόμενοι... είς θυσίαν καί ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ, ν’ απευθύνω τήν ύστάτην ταύτην έκκλησιν προς τήν φιλογενή καί μεγάλην ψυχήν Σου καί νά Σας είπω μόνον δύο λέξεις...
»Καί νυν φίλτατε αδελφέ, Σέ μόνον θεωρούμεν τόν άπό μηχανής θεόν, Σέ βράχον, Σέ ελπίδα, Σέ Σωτήρα καί Μεσσίαν μας.
»Δέν είναι ανάγκη ό ελληνισμός ούτος καί αί χώραι αύται μετά τής Κωνσταντινουπόλεως νά ένωθώσι μετά τής Ελλάδος, διότι τό όνειρον τούτο απεμακρύνθη άφ' υμών τουλάχιστον δι' εκατόν έτη, άλλα σπεύσατε καί υψώσατε παντού τήν έπιβλητικήν φωνήν Σας καί αύται αί χώραι ν’ αποτελέσουν ένα αύτόνομον Ανατολικον χριστιανικον κράτος, έστω ύπό τήν κυριαρχίαν του Σουλτάνου καί ύπατον άρμοστήν τήν Σήν περινουστάτην κορυφήν.
»Είναι ή μόνη και ενδεδειγμένη λύσις, ήτις θά θέση τέρμα εις τάς συμφοράς των κατοίκων της Ανατολής και θά δώση τήν ήσυχίαν και είρήνην εις τήν εύρωπαϊκήν διπλωματίαν...

Έν Σμύρνη τή 25η Αυγούστου 1922

Ό Σμύρνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ».

Τήν έπιστολήν ενός πού γνωρίζει σαφώς ότι σέ λίγες ήμερες οδηγείται εις τήν θυσίαν και τό μαρτύριον, πρέπει τουλάχιστον νά τήν θεωρήσουμε ειλικρινήν. Όπως διαβάζουμε, παρατηρούμε ότι ό Χρυσόστομος καταλογίζει αντικειμενικά τις ευθύνες έκαστου, και του "αδελφού" Βενιζέλου. Μήπως αυτό ενοχλεί και δέν τήν δημοσιεύουν ολόκληρη;