θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, November 03, 2010

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ

Όταν τό 1974 οι Ευρωπαίοι έμελέτησαν τους δείκτες αναπτύξε­ως της Ελληνικής οικονομία ετρομοκρατήθησαν, διότι οι δικές των οικονομιών έφθαναν μόλις στό μισό τής Ελληνικής, ή οποία τό 1974 έφθασε εις τό 8% τοϋ ΑΕΠ και οι Ευρωπαϊκοί ήσαν 3% μέχρι 3,5% τοϋ ΑΕΠ.
Έτσι δέν ήτο δυνατόν νά δεχθούν οί διεθνείς παράγοντες μία Ελλάδα ευημερούσα. Συνεδριάζουν στά γρήγορα και αποφασίζουν τήν καταστροφήν τής Ελληνικής οικονομίας τήν οποίαν έμεθόδευ-σαν μέσω των μωροφιλοδόξων πολιτκών μας και δημοσιογράφων. Τάς μεθόδους πού ακολούθησαν οί πολιτικοί μας τίς προαναφέραμε και είχαμε άμεσα αποτελέσματα.
Τό δείκτην αναπτύξεως άπό 8,0 τό 1974 τόν κατέβασαν εις τό 3,5 τό 1980 και ό Ανδρέας Παπανδρέου τόν κατέβασε είς τό 1,6 τό 1990. Αϊ επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έκμηδενίσθησαν, ό δέ πληθωρισμός έφθασε στό 20%. Τό δημόσιο εξωτερικό χρέος μας εξελίχθη ώς έξης:
1. Τό 1974 είχαμε μόνον 700 εκατ. $Δολ. δάνεια
2. Τό 1981 " 8 δισεκατομ. $ δάνεια
3. Τό 2004 είχαμε 170 δισεκ. Ευρώ δάνεια, ήτοι 220 δισ. $.
4. Τό 2009 είχαμε 270 δισεκ. Ευρώ δάνεια, ήτοι 320 δισ. $.
Ή Βιομηχανική παραγωγή μας τό 1980 ήτο τό 25% του ΑΕΠ.
" " 2003 " " 3% του ΑΕΠ.
Και διά τό 2010 ό "πρωθυπουργός" προγραμμάτισε νά πάρουμε άλλα 60 ή 65 δις Εύρώ. Χαράς ευαγγέλια γιά τους Τρα­πεζίτες και Κεφαλαιοκράτορες, τους εχθρούς του ελληνισμού πού επί τέλους ήλθε ή ώρα νά μας πάρουν επίσημα πλέον τόν αμύθητο ορυκτό μας πλούτο και νά μας κάνουν όλους ζητιάνους και νά μας διαλύσουν με τους αλλοδαπούς.
Ή πρότασις τήν οποίαν έδημοσίευσε τόν Μάϊον 2010 ό Γερμανός Βουλευτής, εις τήν εφημερίδα "Μπίλντ" της Γερμανίας, διά του οποί­ου συμβουλεύει τους Έλληνας, νά πουλήσουν τήν Κέρκυρα, τήν Άκρόπολιν και μερικά νησιά γιά νά ξεχρεωθούν και νά συνέλθουν οικονομικά, ώς καί: Ή πρότασις του Μάίκλ Στρός, καθηγητού Γεωπολιτικής στό Κέντρο Διπλωματικών καί Στρατηγικών Σπουδών του Παρισιού, διά τής οποίας προτείνει τήν ένοικίασιν Ελληνικού εδάφους, γιά νά δοθή μία ανάσα στά οικονομικά τής χώρας, με άρθρο του στην "Herald Tribune".
Εάν τά συνδέσουμε μέ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του "Τσι­φλικιού" Ελλάς Γ. Παπανδρέου πού έκανε στην Αμερική, πού τήν έπεσκέφθη λίγες ήμερες μετά τήν όρκομωσίαν του, ότι "θά αναγκα­σθούμε, λόγω του μεγάλου χρέους νά περιορίσουμε τά κυριαρχικά μας δικαιώματα", τότε έχουμε ολοφάνερο μπροστά μας τό σχέδιο τών εξουσιαστών μας διά τήν άρπαγήν του ορυκτού μας πλούτου, τήν οποίαν έκαλλιέργησαν μέ τους διεθνείς πράκτορες, διά νά προϊ­δεάσουν τήν διεθνή και Έλληνικήν κοινήν γνώμην, διά νά τό θεωρή­σουν ώς φυσιολογικόν έπακόλουθον, ώστε νά μήν αντιδράσουν.
Κατέστρεψαν, άπό ό,τι φαίνεται, προγραμματισμένα αί κυβερνή­σεις μας τά 30 τελευταία χρόνια κάθε είδος παραγωγής μας, ώστε νά ζούμε εξαρτώμενοι άπό τους διεθνιστάς μέ δανεικά τών τραπεζών καί εταιριών.
Τίποτα άπό όλα όσα συμβαίνουν δέν είναι φυσιολογικόν έπακό­λουθον, όλα είναι προγραμματισμένα τήν δεκαετίαν του 1970.