θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 27, 2010

Τά ορφικά μυστήριαΤά ορφικά μυστήρια δεν συνωδεύοντο πρός ώρισμένον κέντρον λατρείας. Κήρυκες περιπλανώμενοι άπό τόπου εις τόπον έτέλουν εν ίεροΐς οίκοις τά εαυτών μυστήρια, των οποίων μετείχον μόνον οί μύσται, οί λεγόμενοι όρφεοτελεσταί, άπαγορευομένης τής εισόδου εις τους βέβηλους ή λαούς. Βάσις των μυστηρίων τούτων είναι ή ορφική θεολογία, ήτις φέρει χαρακτήρα μυστικοπαθή και τήν οποίαν έξηυγένισεν ή πυθαγόρειος και η πλατωνική φιλοσοφία. Ή θεολογία αύτη ήσκησε πολλήν έπίδρασιν επί των διαφόρων μυστηρίων τής αρχαιότητος και ιδία επί των διονυσιακών. Τά τελευταία ταύτα αναφαίνονται εν Αθήναις κατά τόν Δ' π. Χ. αιώνα, ταχέως δέ διαδίδονται άνά τάς περί τήν Μεσόγειον χώρας. Ό νεόφυτος περιπλανώμενος εν τω σκότει έρραντίζετο διά πηλού και κατεκλίνετο επί του εδάφους, μέχρις ότου άνήγειρεν αυτόν ό δαδούχος, έκαθάριζεν αυτόν άπό του πηλού και μετέδιδεν εις τήν δάδα αυτού το φως έκ τής Ιδικής του δαδός. Του έργου τούτου ήρχετο διά του παραγγέλματος «έγειρε». Έπειτα προέτρεπε τόν μυούμενον να πλησίαση τω θεώ και να μετάσχει τής χαράς τών μακάρων. Ό Διόνυσος προσφωνείται ώς νυμφίος και ώς νέον φώς. Ή προς αυτόν ενώσις συντελείται υπό τοΰ νεοφύτου διά τής περί τόν κόλπον αυτού περιφοράς χρυσού όφεως, όστις συμβολίζει τόν θεόν, καλούμενον «ύποκόλπιον» ή «διά κόλπου θεόν». Διά τούτων και τών τοιούτων ό μύστης έξομοιούτο προς τον θεόν. «Θεός έγένου έξ ανθρώπων»