θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, October 22, 2010

Καταγωγή και Καταγώγια εκκαλούντο κατά τους αρχαίους χρόνους έορταί τελούμενοι προς τιμήν θεού τίνος επιστρέφοντος, μετά μακράν ή όλιγοήμερον άπουσίαν

Καταγωγή και Καταγώγια εκκαλούντο κατά τους αρχαίους χρόνους έορταί τελούμενοι προς τιμήν θεού τίνος επιστρέφοντος, μετά μακράν ή όλιγοήμερον άπουσίαν, είς τόν ναόν του ή τόν τόπον τής λατρείας του, είς τόν όποιον συνήθως διέμενεν. Αί έορταί αύται ετελούντο συνήθως κατά τάς ημέρας τής αλλαγής των εποχών (ωρών) του έτους, διότι άφορμήν προς τέλεσιν αυτών φαίνεται ότι είχε δώσει τό φαινόμενον τής περιοδικής εξαφανίσεως και επανεμφανίσεως τής βλαστήσεως τής γής, τής πτώσεως των φύλλων των δένδρων και τής αποδημίας και επανόδου πιηνών τίνων. Τών εορτών τούτων κυριώτεραι ήσαν:

1) Ή τής Κόρης (Περσεφόνης), τελούμενη μετά μεγάλης λαμπρότητος είς τάς διαφόρους ελληνικάς πόλεις τής Σικελίας κατά τήν έποχήν του θέρους, είς άνάμνησιν του ύμεναίου αυτής μετά του Πλούτωνος και τής καθόδου της είς τόν Άδην. Ή εορτή αύτη εκκαλείτο και Κόρεια.

2) Ή του Διονύσου, προσωποποιήσεως, ως και ή Κόρη, τής βλαστήσεως, τελούμενη κυρίως εν Έφέσω, ένθα οί έορτασταί, νέοι προσωπιδοφόροι κρατούντες διάφορα σύμβολα του θεού (φαλλούς), περιέτρεχον τας οδούς τής πόλεως και άντήλλασσον μεταξύ των, άλληλοκτυπούμενοι, διαφόρους αστείας και ακόλαστους φράσεις. Άπό τών εορτών τούτων εκκαλείτο ό Διόνυσος Κατάγώγιος, ως μαρτυρούσαν έπιγραφαί τής Πριήνης.


3) Ή του Απόλλωνος, τελούμενη έν Δήλω, τήν οποίαν εγκατέλειπε κατά τους χειμερινούς μήνας διά νά έπανέλθη κατά τήν άνοιξιν, και έν Πατάροις τής Λυκίας, είς τά όποια έπιστεύετο ότι διεχείμαζε.

4) Ή τής Αφροδίτης, τελούμενη έν Έρυκι τής Σικελίας, καλούμενη και Άναγώγια (βλ. λ,).
ΚΑΨ.