θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 09, 2010

Το έπιψυχίδιον ή «μίασμα»Παν. Μαρίνη: Τα ψυχικά φαινόμενα

Το έπιψυχίδιον ή «μίασμα» σελ. 168

Περί του έπιψυχιδίου εκτενώς ώμίλησαν και το ήρεύνησαν οι Κλασσικοί οι όποιοι το φέρον δυσμενείς αποτυπώσεις ώνόμαζον «μίασμα». Πράγματι, ενοχλεί τους συγχρόνους φιλολόγους ή επιμονή τών αρχαίων εις τήν υλικότητα του μιάσματος και ματαίως προσπαθούν νά ερμηνεύσουν τούτο ως κατάστασιν άϋλον, ψυχικήν, τύψεις συνειδότος και τα παρόμοια τα όποια κατ' αυτούς έξελάμβανον ως υλικά οι Κλασσικοί διότι ήσαν όλιγώτερον ευφυείς από τον σύγχρονον βάρβαρον άνθρωπον. Οι Κλασσικοί θεωρούν το μίασμα ώς κάτι τελείως ύλικόν το όποιον ακτινοβολείται εις τα πέριξ. Δια παράδειγμα, κατά τήν τέλεσιν μιας βιαίας πράξεως το παραγόμενον έπιψυχίδιον προσκολλάται έφ' όλων τών παρατυχόντων, καί διά τούτο θεωρούν οι Κλασσικοί ότι χρήζει απαλλαγής, υλικής φυσικά,εξ αυτού όχι μόνον όστις έλαβε ένεργόν μέρος εις το βίαιον συμβάν άλλα και οιοσδήποτε άλλος τελείως τυχαίως συνέβη νά παρίσταται ή νά διαβαίνη εκ του τόπου εκείνου. Ή πράξις αποβολής του μιάσματος ονομάζεται "καθαρμός" και τό μίασμα άπεβάλλετο εκ του ανθρωπίνου οργανισμού διά ειδικών τεχνικών-ύλικών μεθόδων, ώς τά λουτρά διά θαλασσίου ύδατος και γάλακτος, εφαρμοζομένων ύπό ειδικευμένων προσώπων. Ύπενθυμίζομεν άφ' ενός ότι μετά τον φόνον τής Πυθούς ό Απόλλων μετέβη εις τά Τέμπη διά νά ύποστή καθαρμόν ύπό του κενταύρου Χείρωνος, καί άφ' ετέρου τον καθαρμόν του Όρέστου, τονίζοντες και πάλιν ότι τό έπιπίπτον μίασμα έπι τών λαβόντων μέρος εις εν βίαιον έπεισόδιον δεν έχει ούδεμίαν σχέσιν προς τήν ήθικήν πλευράν του θέματος και προς τον ρόλον πού διεδραμάτισαν κατά τήν περίστασιν αυτήν. Τό μίασμα, τουτέστιν τό ήλεκτρομαγνητικόν-ένεργειακόν νέφος, παραμένον έπικεκολλημένον έπι του ανθρώπου αλληλεπιδρά μετά τών εγκεφαλικών συνάψεων