θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 09, 2010

ΕΡΙΚ ΧΟΦΕΡ «Ο ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ»: Τό δόγμαΕΡΙΚ ΧΟΦΕΡ «Ο ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ»

Τό δόγμα

56

Ή ετοιμότητα για αυτοθυσία συνδέεται στενά μέ μια παραγνώριση των πραγματικοτήτων της ζωής. Όποιος μπορεί να βγάζει συμπεράσματα από δική του πείρα δέν αρέσκεται στό ρόλο του μάρτυρα. Η αυτοθυσία είναι μιά παράλογη πράξη δε μπορεί να είναι τό τελικό αποτέλεσμα ώριμης σκέψης. Γι’ αυτό όλα τα μαζικά κινήματα προσπαθούν νά τοποθετούν ανάμεσα στους οπαδούς τους και στην πραγμα­τικότητα της ζωής ένα παραπέτασμα πού είναι αδιαπέραστο ακόμη και άπό γεγονότα. Αυτό τό κάνουν μέ τόν ισχυρισμό ότι ή τελευταία και απόλυτη αλήθεια είναι ήδη ενσωματω­μένη στό δόγμα του κινήματος και ότι δέν υπάρχει καμιά άλλη αλήθεια και βεβαιότητα έξω άπό τό δόγμα αυτό. Τά γεγονότα πάνω στά όποια ό «ορθόδοξος» στηρίζει τά συμπεράσματα του δέν είναι ανάγκη νά προέρχονται άπό δική του παρατήρηση και πείρα, άλλα άπό την «αγία γραφή» του. «Τόσο πολύ πρέπει νά πιστεύομε στό λόγο πού μας αποκαλύπτει ή γραφή, ώστε εγώ, άν όλοι οί άγγελοι του ουρανού κατέβαιναν σέ μένα γιά νά μου πουν άλλα, θά έκλεινα τά μάτια μου και θά βούλωνα τά αυτιά μου — δέν αξίζουν ούτε νά τά δει ούτε νά τ' ακούσει κανείς»(Λούθηρος)11. Ή στήριξη της γνώμης στις αισθήσεις και στη λογική αποτελεί αίρεση και προδοσία. Η διαπίστωση ότι γιά νά γίνει δυ­νατή η πίστη χρειάζεται απιστία είναι τρομακτική. Αυτό πού όνομάζομε τυφλή πίστη αποτελείται άπό αναρίθμητες μικρές απιστίες. Φανατικοί Ιάπωνες στή Βραζιλία αρνιόνταν γιά χρόνια πολλά νά δεχτούν την απόδειξη ότι ή Ιαπωνία νικήθηκε στον τελευταίο πόλεμο. Ό φανατικός κομ­μουνιστής αρνιέται νά πιστέψει δυσάρεστες ειδήσεις γιά τη Ρωσία και ούτε άποκαρδιώνεται όταν βλέπει μέ τά ίδια

του τα μάτια την αθλιότητα στη γη της επαγγελίας των σοβιέτ.

Ή Ικανότητα του «ορθόδοξου» να κλείνει τα μάτια του και νά βουλώνει τ' αυτιά του μπροστά σε γεγονότα πού δέν αξίζουν νά τά δει και νά τά ακούσει κανείς, είναι γι' αυτόν ανεκτίμητη πηγή δύναμης και σταθερότητας. Οι κίνδυνοι δέν τον τρομάζουν, τά εμπόδια δέν τόν άποκαρδιώνουν, οί αντιφάσεις δέν τόν κλονίζουν, γιατί αρνιέται την ύπαρξη τους. Ή δύναμη της πίστης δείχνεται, όπως λέει ό Μπρεξόν, όχι στό ότι μετακινεί τά βουνά, άλλα στό ότι δε βλέπει τά βουνά πού πρέπει νά μετακινηθούν12. Ή βεβαιότητα του αλάνθαστου δόγματος του είναι αυτό πού κάνει τόν «ορθό­δοξο» άτρωτο άπ' όλες τις αβεβαιότητες, τις εκπλήξεις και τις δυσάρεστες αλήθειες του περιβάλλοντος.

Γι' αυτό ένα δόγμα δέ θά έπρεπε νά κρίνεται από το περιεχόμενο του σέ αλήθεια, βάθος και εγκυρότητα, άλλα άπό την αποτελεσματικότητα του στην απομόνωση του άνθρωπου άπό τόν ίδιο τόν εαυτό του και το περιβάλλον του. Ο,τι λέει ό
Πασκάλ γιά μιά αποτελεσματική θρησκεία ισχύει και γιά κάθε αποτελεσματικό δόγμα : πρέπει «νά αντιφάσκει στη φύση, στην κοινή λογική και στην ευχαρίστηση»13.