θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 14, 2010

O Ιωάννης ο “Χρυσόστομος” ήτο πατέρας του Θεοδόσιου Β';
Γνωρίζετε ότι:

O Ιωάννης ο “Χρυσόστομος” εκ των “πάτερων” του χριστιανισμού ο οποίος έδρασεν ως Ρασπούντιν εις την Αυτοκρατορικήν Αυλήν του Αυτοκράτορος Αρκαδίου διατηρών ερωτικήν σχέσιν μετά της συζύγου του Ευδοκίας καρπός της οποίας ήτο ο νόθος υιός του Αρκαδίου ο Θεοδόσιος Β'. ο Μικρός [Βλέπε Μεσαιωνικήν Βιβλιοθήκην τόμον Ζ'. του Κων/νου Σάθα εις την Εισαγωγήν] έχαιρεν δια τον ΔΙΩΓΜΟΝ των Ελλήνων και την συρρίκνωσίν των λέγων επί λέξει:

« Ο μεν γαρ Ελληνισμός πανταχού της γής εκτανθείς και τας απάντων ανθρώπων ψυχάς κατάσχων ούτως ύστερον μετά την τοσαύτην ισχύν και την επίδοσιν υπό της του Χριστού κατελύθη δυνάμεως».

Περιχαρής ομολογεί ότι ήλθεν ο Χριστός εις την γην όπως διάλυση τον Ελληνισμόν. Ερωτώ και πάλιν: Πρόκειται περί Θρησκείας Αληθούς Αγάπης και Δικαίου ή περί συνομοτικου σχεδίου με Μανδύαν Θρησκευτικόν προς εξολόθρευσιν του Ελληνισμού;
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήτο ηθικός αυτουργός της καταστροφής της Εφεσσίου Αρτέμιδοςεν εν εκ των [7] θαυμάτων του κόσμου.